اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 529

شناسه ملی: 10861254302

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/14:

101,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضای هییت مدیره عبارتند از: جهانبخش بهاروندی به شماره ملی 407297XXXX ناصر رحیمی پور به شماره ملی 592949XXXX صاحب نصرت دارایی به شماره ملی 613961XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. . سمت هییت مدیره به قرار ذیل می باشد: ناصر رحیمی پور به شماره ملی 592949XXXX به سمت رییس هییت مدیره صاحب نصرت دارایی به شماره ملی 613961XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره جهانبخش بهاروندی به شماره ملی 407297XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. . کورش رادوندی به شماره ملی 407224XXXX به سمت بازرس اصلی مسعود نجاتی بیرانوند به شماره ملی 407302XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940814XXXX82789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 برابر گواهی شماره 3507/1874 مورخ 14/8/1392 سرمایه شرکت از 000/000/1 ریال به 000/000/101 ریال منقسم به یکصد سهم 000/010/1 ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 1726950 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/12:

طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 8/7/92 شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 جهانخش بهاروندی، ناصر رحیمی پور، صاحب نصرت دارایی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 جهانبخش بهاروندی به عنوان مدیر عامل و ناصر رحیمی پور به سمت رییس هییت مدیره و صاحب نصرت دارایی به سمت نایب ریس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 کورش رادوندی و مسعود نجاتی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه آفتاب لرستان جهت نشر آگهی تعیین شد. ش 767610XXXX110316XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/20:

طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 09/05/1390 شرکت تغییرات ذیل به عمل آمد: 1 جهانبخش بهاروندی به سمت مدیر عامل ، ناصر رحیمی پور به سمت رییس هییت مدیره ، صاحب نصرت دارایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار و غیره با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره به تنهایی و مهر شرکت دارای اعتبار است. 2 افراد مندرج در بند 1 به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 کوروش رادوندی و مسعود نجاتی بیرانوند به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه بامداد لرستان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسات مجمع عمومی، عادی و هییت مدیره مورخه 3/11/87 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ جهان بخش بهاروندی به عنوان مدیرعامل، ناصر رحیمی پور بسمت رییس هییت مدیره، صاحب نصرت دارایی بسمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها، اسناد، اوراق تعهدآور بانکی و غیره بامضای منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ افراد مندرج در بند یک بسمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کورش رادوندی و مسعود نجاتی بسمت بازرسین شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. 4 ـ روزنامه کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/10:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره شرکت فوق مورخه 27/3/85 تغییرات زیر به عمل آمد. 1 - ناصر رحیمی پور به سمت رییس هییت مدیره و صاحب نصرت دارایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و جهانبخش بهاروندی به سمت مدیر عامل انتخاب و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و غیره با امضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 - جهانبخش بهاروندی، ناصر رحیمی پور و صاحب نصرت دارایی به مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. 3 - کورش راوندی و اشرف نادری نژاد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 4 - روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابرصورتجلسات مجامع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 14/11/82 شرکت بهار خرم ( سهامی خاص) بشماره ثبت 529 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: 1 - ناصر رحیمی پور بسمت رییس هییت مدیره و صاحب نصرت دارایی بسمت نایب رییس هییت مدیره و جهانبخش بهاروندی بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بانکی وغیره با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 2 - اشرف نادری نژاد کورش رادوندی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت شرکت تعیین شد. مسیول ثبت شرکتهای خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی