اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1227

شناسه ملی: 10780047553

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: نشانی قبلی به استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک هپکو خیابان نگهبان -LSB- 3 -RSB- بلوار جهاد شهیدان رجایی -LSB- 7 -RSB- طبقه همکف

کد پستی: 3818954356

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1397 و تاییدیه شماره 80/184/3 , 200 مورخ 19/1/98 اداره تعاون روستایی شهرستان اراک تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 با استعفای سهراب ترک به شماره ملی 393405XXXX از سمت عضو هییت مدیره موافقت گردید و حامد غلامی(عضو علی البدل هییت مدیره ) به شماره ملی 056981XXXX به جای ایشان به سمت عضو اصلی هییت مدیره انتخاب گردید. - 2 مسلم فراهانی به شماره ملی 544975XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، مهدی سادات به شماره ملی 053293XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، سید رضا قادری به شماره ملی 006905XXXX به سمت منشی هییت مدیره و سهراب ترک به شماره ملی 393405XXXX به سمت مدیر عامل و محمد سلیمی به شماره ملی 393027XXXX و حامد غلامی به شماره ملی 056981XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران(لغایت 10/12/99 ) انتخاب شدند. - 3 کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، باستثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ضمناً در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس خواهد بود. / ش 980308XXXX46584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/12/1396 و تاییدیه شماره 3986/14/3 , 200 مورخ 3/9/97 اداره تعاون روستایی شهرستان اراک تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال های مالی 1394 و 1395 به تصویب رسید. ـ 2 نایبعلی بخشی به شماره ملی 417008XXXX و محمد رضا احمدی به شماره ملی 053296XXXX به سمت بازرسان شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 مسلم فراهانی به شماره ملی 544975XXXX ، مهدی سادات به شماره ملی 053293XXXX ، سید رضا قادری به شماره ملی 006905XXXX ، محمد سلیمی به شماره ملی 393027XXXX و سهراب ترک به شماره ملی 393405XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و حامد غلامی به شماره ملی 056981XXXX و غلامرضا فانی به شماره ملی 053397XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. / ش 970913XXXX85381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1396 و تاییدیه شماره 3986/14/3 , 200 مورخ 3/9/97 اداره تعاون روستایی شهرستان اراک تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 مسلم فراهانی به شماره ملی 544975XXXX به سمت رییس هییت مدیره، مهدی سادات به شماره ملی 053293XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، سید رضا قادری به شماره ملی 006905XXXX به سمت منشی هییت مدیره و سهراب ترک به شماره ملی 393405XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، باستثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ضمناً در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس خواهد بود. / ش 970913XXXX76449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1396 و تاییدیه شماره 4706/184/3 , 200 مورخ 10/11/96 اداره تعاون روستایی شهرستان اراک تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ هپکو ـ خیابان نگهبان[ 3 ] ـ بلوار جهاد ـ شهیدان رجایی[ 7 ] ـ طبقه همکف ـ کدپستی 381895XXXX تغییر یافت. / ش 961128XXXX89855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی