اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7439

شناسه ملی: 14004285315

تاریخ ثبت: 1393/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: شهرستان بابل بخش مرکزی شهر بابل شریعتی خیابان دکتر شریعتی خیابان شهید مطهری

تاریخ تاسیس: 1393/05/12

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 1 آقای محمد ابراهیم پور تدین به شماره ملی 206296XXXX تا تاریخ 1400/11/13 2 آقای حسین ابراهیم پور تدین به شماره ملی 206334XXXX تا تاریخ 1400/11/13 3 آقای مجتبی ابراهیم پور تدین به شماره ملی 206484XXXX تا تاریخ 1400/11/13 ب) آقای محمد جواد امیریان امیری به شماره شناسه ملی 206349XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد تقی غلامی دراز کلا به شماره ملی 007147XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 981124XXXX30239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ابراهیم پور تدین به شماره ملی 206334XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال آقای محمد ابراهیم پور تدین به شماره ملی 206296XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال آقای مجتبی ابراهیم پورتدین به شماره ملی 206484XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین و مقرر گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار وقراردادهای تعهدآورشرکت(چک سفته بروات) و عقود اسلامی وهمچنین و سایر نامه های عادی واداری باامضا آقای محمد ابراهیم پور تدین ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 981127XXXX19583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی بابل به آدرس شهرستان بابل ـ بخش مرکزی ـ شهر بابل ـ شریعتی ـ خیابان دکتر شریعتی ـ خیابان شهید مطهری ـ پلاک 7 ـ طبقه همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970128XXXX03219 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

بموجب نامه شهاره 2462/30/96 مورخ 27/10/1396 سازمان حج و زیارت استان مازندران و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل: آقای حسین ابراهیم پور تدین بشماره ملی 206334XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدابراهیم پور تدین بشماره ملی 206296XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای مجتبی ابراهیم پور تدین بشماره ملی 206484XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار وقراردادهای تعهدآورشرکت (چک سفته بروات) عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی واداری باامضا آقای محمدابراهیم پور تدین (مدیرعامل) و حسین ابراهیم پور تدین (رییس هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد ش 961213XXXX45601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

بموجب نامه شماره 2462/30/96 مورخ 27/10/1396 سازمان حج و زیارت استان مازندران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد ابراهیم پور تدین بشماره ملی 206296XXXX تا تاریخ 1398/10/23 ـ آقای حسین ابراهیم پور تدین بشماره ملی 206334XXXX تا تاریخ 1398/10/23 ـ آقای مجتبی ابراهیم پور تدین بشماره ملی 206484XXXX تا تاریخ 1398/10/23 ب) آقای محمد جواد امیریان امیری بشماره شناسه ملی 206349XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد تقی غلامی دراز کلا بشماره ملی 007147XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 961213XXXX28889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

بموجب نامه شهاره 2462/30/96 مورخ 27/10/1396 سازمان حج و زیارت استان مازندران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " خدمات مسافرت جهانگردی و زیارتی اطلس جهانگرد بابل " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961213XXXX35679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

بموجب نامه شماره 2462/30/96 مورخ 27/10/1396 سازمان حج و زیارت استان مازندران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل درزمینه انجام امور (حج وعتبات عالیات) ثبت نام، تنظیم و انجام مسافرتهای زیارتی به عمره مفرده، عتبات عراق و سوریه، ذخیره همگان وهرگونه خدمات زیارتی بارعایت قوانین و مقررات حج و زیارت ب: در زمینه سیاحتی ـ اخذ روادید و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه فعالیت ایرانگردی مطابق با قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و قوانین جاریه کشور پس از مجوز ذیصلا ح تغییر یافته) ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961213XXXX58874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/12:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت خدمات زیارتی و سیاحتی مامطیر گشت الماس (سهامی خاص) که در تاریخ 12/5/1393 شماره ثبت 7439 شناسه ملی 140042XXXX5 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: تصدی و انجام خدمات مربوط به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی و انجام امور زیارتی (حج و عتبات عالیات)ـ ثبت نام، تنظیم و انجام مسافرتهای زیارتی به عمره و مفرده، عتبات عالیات عراق و سوریه، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت برابر نامه شماره 1604/93 مورخ 6/5/93 دفتر حج زیارت استان مازندران 2 ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران، بابل، خ گنج افروز (کشاورز) جنب کلانتری 12 پاساژ گنج افروز طبقه اول کدپستی 94395 ـ 47166 3 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت شرکت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ یک میلیون ریال برابر گواهی شماره 153 ـ 2/5/93 بانک ملی گنج افروز بحساب جاری 010985XXXX006 شرکت واریز گردید. 5 ـ آقایان محمد رضا علیزاده، سید ناصر یوسفی پور و خانم فهیمه بابایی موزیرجی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ آقای ناصر نوربخشی و جمشید گرجی پور به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 8 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: برابر صورت جلسه هییت مدیره شرکت مورخ 16/4/93 آقای محمدرضا علیزاده بسمت رییس هییت مدیره مدیرعامل و آقای سید ناصر یوسفی پور بسمت نایب رییس و خانم فهیمه بابایی موزیرجی بسمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق، اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی باامضا آقای محمدرضا علیزاده (رییس و مدیرعامل) و مهر شرکت و همچنین نامه های عادی و اداری بامضا هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 800910XXXX116590XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی