اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 22714

شناسه ملی: 10103637657

تاریخ ثبت: 1387/03/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

کد پستی: 1583669116

آدرس: تهران خ طالقانی خ شهید موسوی شمالی خ برفروشان پلاک 20

تاریخ تاسیس: 1387/03/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/07:

20,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی ایزدی قهفرخی با کد ملی 462243XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آقای مصطفی پرکره با کد ملی 005253XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای حجت الاسلام آقای محمد حسن کاویانی راد با کد ملی 249110XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمود پاکدل با کد ملی 515970XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمدرضا پورحاج رضایی با کد ملی 087229XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد و استاد بهادر مالی، قراردادها، چک ف سفته و برات با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 981018XXXX18461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس موسسه برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان موسسه برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 تصویب شد. اعضا هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی ایزدی با شماره ملی 462243XXXX آقای محمود پاکدل با شماره ملی 515970XXXX آقای محمد حسن کاویانی راد با شماره ملی 249110XXXX آقای مصطفی پرکره با شماره ملی 005253XXXX آقای محمدرضا پورحاج رضایی با شماره ملی 087229XXXX پ 981018XXXX27879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ایزدی قهفرخی با کد ملی 462243XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مصطفی پرکره با کد ملی 005253XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا گروسی با کد ملی 005516XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود پاکدل با کد ملی 515970XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا پورحاج رضایی با کد ملی 087229XXXX نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها، چک، سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 970729XXXX55109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و سال مالی مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 عنوان بازرس قانونی موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ، اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی ایزدی قهفرخی با شماره ملی 462243XXXX ـ آقای محمود پاکدل با شماره ملی 515970XXXX آقای محمدرضا گروسی با شماره ملی 005516XXXX آقای مصطفی پرکره با شماره ملی 005253XXXX ـ آقای محمدرضا پور حاج رضایی با شماره ملی 087229XXXX پ 970708XXXX14607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 43 ماده و 21 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی موسسه گردید. پ 960620XXXX54870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. پ 960606XXXX48304 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای سال منتهی به 29 اسفند 1395 انتخاب گردید. آقای مهدی ایزدی قهفرخی کد ملی 462243XXXX و آقای مصطفی پرکره کد ملی 005253XXXX و آقای محمود پاکدل کد ملی 515970XXXX و آقای محمدرضا گروسی کد ملی 005169988 و آقای محمدرضا پورحاج رضایی کد ملی 087229XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ 950826XXXX99217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مفاد ماده 30 اساسنامه موسسه حذف گردید. پ 950826XXXX97809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ایزدی قفرخی با کد ملی 462243XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مصطفی پرکره با کد ملی 005253XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد رضا گروسی با کد ملی 005169988 به سمت عضو هییت مدیره آقای محمود پاکدل با کد ملی 515970XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد رضا پورحاج رضایی با کد ملی 087229XXXX نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قرارداد ها چک، سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 950826XXXX90811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه موسسه از مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل موسسه به آدرس تهران خ طالقانی خ شهید موسوی شمالی خ برفروشان پلاک 20 کدپستی 158366XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام موسسه به موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ941211XXXX91461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/29:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 23/12/1393 و مجوز وزارت ورزش و جوانان بشماره 1572/52 ص مورخ 02/02/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی شامل 38 ماده و 16 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 940229XXXX08892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/1393 و مجوز وزارت ورزش و جوانان بشماره 1572/52 ص مورخ 02/02/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بقرار ذیل: آقای محسن میرانصاری به شماره ملی 004616XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدحسن موذنی به شماره ملی 085945XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا پورحاج رضایی به شماره ملی 087229XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقایان سیدمنصور میرمرادی به شماره ملی 005200XXXX و افشین سفاهن به شماره ملی 387454990 و محمدنبی پیرحیاتی به شماره ملی 393256XXXX و عبدالرضا عباسپور به شماره ملی 251121XXXX به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها، چک، سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 940229XXXX70503 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1393 و مجوز وزارت ورزش و جوانان بشماره 1572/52/ص مورخ 02/02/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای محسن میرانصاری به شماره ملی 004616XXXX و آقای سید حسن مؤذنی به شماره ملی 085945XXXX و آقای محمدرضا پورحاج رضایی به شماره ملی 087229XXXX و آقایان سید منصور میرمرادی به شماره ملی 005200XXXX و افشین سفاهن به شماره ملی387454990 و محمدنبی پیرحیاتی به شماره ملی 393256XXXX و عبدالرضا عباسپور به شماره ملی 251121XXXX انتخاب شدند . پ940229XXXX61235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/21:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 20/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 10 به شرح ذیل اصلاح گردید: موسس، نماینده ولی فقیه و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. ماده 12 ، اساسنامه اصلاح گردید:هییت امنا متشکل از هفت نفر می باشند که اعضا جدید عبارتند از: آقای سید محمد علی شهیدی 056967XXXX به عنوان رییس هییت امنا. محسن انصاری 004616XXXX به عنوان عضو هییت امنا. سید حسن موذنی 085945XXXX به عنوان نایب رییس هییت امنا. آقای سید منصور میر مرادی 005200XXXX به عنوان عضو هییت امنا. آقای محمد بیدقیان 005490XXXX مدیر عامل موسسه به عنوان دبیر هییت امنا و دو نفر کارشناس به پیشنهاد معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد برای مدت چهار سال تعیین می شوند ماده 14 به شرح ذیل اصلاح گردید: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت چهار سال انتخاب شدند: سید حسن موذنی 085945XXXX به عنوان رییس هییت مدیره. آقای محمد بیدقیان 005490XXXX ، مدیر عامل و عضو هییت مدیره. آقای حسینعلی بیات 484959XXXX عضو هییت مدیره.آقای اسلام کریمی 336945XXXX ، عضو هییت مدیره. آقای رجبعلی راهی 085925XXXX ، عضو هییت مدیره. آقای علی عباس کمری 450052XXXX ، عضو هییت مدیره. آقای حسن عسگری 003663XXXX ، به سمت عضو هییت مدیره و دبیر. پ 930328XXXX7 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/25:

موسسه فوق در تاریخ 22/03/1387 تحت شماره 22714 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/03/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات و تولیدات فرهنگی ورزشی به جامعه هدف و توسعه و تعمیم آموزش و پژوهش توسعه و تجهیز و نگهداری مراکز فرهنگی آموزشی اردویی و ورزشی راه اندازی رشته های متناسب و تشکیل و حمایت از تیم های ورزشی جامعه هدف همکاری و جلب مشارکت موسسات و تشکلهای فرهنگی ورزشی و تقویت انجمنهای فرهنگی ورزشی حمایت از قهرمانان و تقویت کشف استعدادهای آنان تشکیل اردوهای و تعامل با فدراسیونها و مراکز فرهنگی ورزشی داخلی و بین المللی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران شهر تهران خ انقلاب خ فخررازی جنب خیابان شهید روانمهر پ 96 4 سرمایه موسسه: ندارد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای سیدسعید لواسانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای رجبعلی راهی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علی سلگی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مهدی ریاحی کیا به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای رضا پریزاد طاسرانی به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای محمدرضا رشیدی به سمت عضو هییت مدیره. 75 آقای محمدرضا نوایی لواسانی به سمت عضو هییت مدیره. 85 آقای رجبعلی راهی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور موسسه از قبیل چک سفتهخ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیر عامل آقای رجبعلی راهی و مدیرمالی به همراه مهر موسسه و اوراق و اسناد عادی با امضا مدیر عامل و مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی