اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/27:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه مذکور که در تاریخ 27/5/82 تحت شماره 1528 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 27/5/82 از لحاظ امضای ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی میشود. 1 - موضوع شرکت: اجرای عملیات گازرسانی تاسیس ات واحدهای مسکونی و تجاری و صنعتی و تهیه وتدارک لوازم مربوط و ایجاد فروشگاه لوازم مربوط به کسب یا شغل 2 - مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: چالوس- فرج آباد بعد از جاده لوله گازوییل جنب مغازه حیدرعلی بخشی 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال نقدا تحویل مدیر عامل داده میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: مسعود بخشی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل محمود بخشی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقررشد کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل ونایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیر عامل معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رییس اداره ثبت و اسناد چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی