اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/26:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 15/10/85 شرکت زیتون بهاران گیلان ( سهامی خاص) که در تاریخ 24/4/83 تحت شماره 9122 به ثبت رسیده تغییرات زیر انجام گرفت: موارد ذیل به موضوع فعالیت ماده 2 اساسنامه افزوده شد. پرورش دام و طیور و آبزی پروری خانم ایران نعمتی به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی میرکپایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. آقایان محمد جهانگیری و علی مردانی و خانم نسرین برقی جانی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند. در نتیجه خانم نسرین برقی جانی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای علی مردانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد جهانگیری به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. مقررگردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با مدیر عامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی