اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/04/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/04/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت خدماتی به فروزان سبز سهامی خاص در تاریخ 9/4/84 به شماره 17644 در این اداره ثبت و در تاریخ فوق از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نیم نگاه به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: طراحی- ساخت- انبوه سازی و کلیه فعالیتهای ساختمان سازی- صادرات و واردات کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 1 ش 1955 مورخ 10/3/84 به حساب جاری 2684 شرکت نزد بانک صادرات شعبه بلوار میرزای شیرازی واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز- شهرک گلستان- بلوار علامه امینی- خ بوستان ساختمان پارسا- بلوک 108 - الف طبقه دوم. 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضای مجاز: آقای محمد حسین شیرصفت به سمت رییس هییت مدیره و آقای و حیدرضا دری نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل- آقای رحیم کهن پور به سمت عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با آاقیان محمد حسین شیرصفت و وحید رضا دری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری و عادی با آقای و حیدرضا دری به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 - بازرسان شرکت: خانم مهستا سجادی و افسانه زایرزاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی