اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 920

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/10/81 آقایان جبار نوری و علیرضا سلیمانی و علی غلامی مقدم و محمد علی نبی زاده و سید عباس مختاری حسینی و محمد حافظ کلاهی و علی رحمانی ترشیزی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای احمد یارمند و مسعود غلامی مقدم و خانمها مهناز کوهی و بتول کلاهی و منصوره کلمی و اعظم السادات سنجری موسوی و ملیحه راد فرد به سمت اعضاء علیالبدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند و همچنین آقایان حسین سعادتی و مسعود خراشادی زاده به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/10/81 آقای جبار نوری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد علی نبی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی غلامی مقدم به سمت مدیرعامل و آقای علیرضا سلیمانی به سمت قائممقام مدیرعامل و آقای سیدعباس مختاری حسینی به سمت منشی و آقای محمد حافظ کلاهی به سمت خزانهدار و آقای علی رحمانی ترشیزی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و دارندگان حق امضاء آقای علیرضا سلیمانی دارای امضاء ثابت و آقایان علی غلامی مقدم و جبار نوری دارای امضاء متغیر میباشند و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 3 فصل و 39 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی