اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 258

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 3813814635

آدرس: 13 استان مرکزی ، شهرک اراک میدان شهدا ، خیابان آموزش و پرورش ، پژوهش سرای آموزش و پرورش ،

تاریخ تاسیس: 1387/09/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/09/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 9/9/1387 تحت شماره 258 در این اداره ثبت رسیده و در تاریخ 9/9/1387 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1ـ موضوع موسسه: پژوهش در زمینههای علمی، فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی بین معلمان و متخصصانی که به گونهای با علم فیزیک سروکار دارند، همکاری با نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی آموزش و پرورش در زمینههای دستاوردهای علمی و بازنگری طرحها، بررسی مسایل و مشکلات اجرایی، ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامههای مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن، ترغیب و تشویق دبیران و دانش آموزان به شرکت در امور پژوهشی و آموزشی، تلاش بمنظور ارتقای سطح علمی معلمان به طریق مشارکت با گروههای آموزشی و برنامههای آموزشی کوتاه مدت دبیران در زمینه نیاز سنجی، طراحی، نحوه اجرا و ارزشیابی دورههای آموزشی استانها با گروههای آموزشی و برنامههای آموزشی کوتاه مدت دبیران در زمینه نیاز سنجی، طراحی، نحوه اجرا و ارزشیابی دورههای آموزشی استانها. دستیابی به روشها و شیوههای جدید آموزشی و معرفی استانداردهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی انتقال تجارب علمی و فن تدریس به معلمان و ایجاد زمینه همکاری و مشارکت علمی، بین معلمان. تشکیل گردهماییهای علمی در سطح ملی و منطقهای. انتشار کتب و نشریات علمی (در صورت نیاز با اخذ مجوز از مراجع ذیربط) 2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی موسسه: 1ـ3ـ استان مرکزی، شهرک اراک میدان شهدا، خیابان آموزش و پرورش، پژوهش سرای آموزش و پرورش، کدپستی 381381XXXX 4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال میباشد. 5ـ اولین مدیران موسسه: 1ـ5ـ آقای سعید میرزائی ضامنجانی بسمت خزانهدار 2ـ5ـ آقای حمید جعفری بسمت رئیس شورا. 3ـ5ـ آقای منصور آسنجرانی بسمت عضو شورا (بعنوان عضو علیالبدل) 4ـ5ـ خانم شهین اکبری بسمت عضو شورا. 5ـ5ـ آقای محمود رمضانی بسمت عضو شورا. 6ـ5ـ خانم ندا شهیدی بسمت عضو شورا. 7ـ5ـ آقای ناصر غلامی بسمت عضو شورا. 8ـ5ـ خانم حمیده دانش دوست بسمت عضو شورا (بعنوان عضو علیالبدل) 9ـ5ـ آقای مهدی نظام آبادی بسمت نایب رئیس شورا بمدت 1 سال انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضای رئیس شورای اجرائی و خزانه دار همراه با مهر انجمن معتبر میباشد و نامههای رسمی باامضای رئیس شورا معتبر است. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8ـ بازرس اصلی و علیالبدل: 1ـ1ـ آقای محمد حسن بیاتانی بعنوان بازرس اصلی. 2ـ2ـ خانم زهرا دژدار بعنوان بازرس علیالبدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی