اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 849

شناسه ملی: 10630061925

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1395 منضم به نامه شماره 3373 مورخ 15/09/95 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان کهنوج: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت سه سال انتخاب گردیدند: ـ محمد رستگار کد ملی 303002XXXX ـ اسما رستگار کد ملی 315023444 1 ـ علی رستگار کد ملی 315009XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره ـ نازبی بی علیدادی سلیمانی کد ملی 583952727 ـ سکینه رستگار کد ملی 316115XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره 2 ـ علی اکبر رستگار کد ملی 316117XXXX به سمت بازرس اصلی ـ صدیقه رستگار کد ملی 583964XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 951025XXXX24604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1395 منضم به نامه شماره 3373 مورخ 15/09/95 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان کهنوج: 1 ـ آقای محمد رستگار با کد ملی 303002XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم اسما رستگار با کد ملی 315023XXXX سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی رستگار با کد ملی 315092396 به سمت منشی هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ به اتفاق آرا آقای محمد رستگار با کد ملی 303002XXXX فرزند مونس دارای شماره شناسنامه 2514 کدپستی 788171XXXX صادره از جیرفت متولد 1335 به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید. 2 ـ کلیه قرارداد ها و اوراق مالی و اسناد تعهد اور بانکی و غیره اعم از برات سفته و چک و سایر اوراق بها دار تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت آقای محمد رستگار مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دو نفر اعضای هییت مدیره خانم اسما رستگار فرزند محمد و آقای علی رستگار فرزند محمد (اعضای هییت مدیره) و مهر تعاونی اعتبار دارد وکلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره ومهر تعاونی قابل قبول ومعتبر است. ش 951025XXXX74443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/01:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 29/04/93 و تاییدیه 1255 مورخه 29/04/93 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کهنوج در شرکت مذکور تغییراتی می باشد: آقای محمد رستگار به عنوان مدیرعامل، خانم اسما رستگار به عنوان نایب رییس هییت مدیره، آقای علی رستگار به عنوان نایب رییس، خانم نازبی بی علیدادی سلیمانی عضو اصلی و منشی می باشد. تمامی اعضا هییت مدیره برای مدت 3 سال و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل آقای محمد رستگار بانضمام یکی از دو امضای خانم اسما رستگار یا آقای علی رستگار از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در شرکت تغییرات دیگری نمی باشد. برابر آخرین آگهی شماره 17540/91 مورخ 08/11/1391 می باشد. ش 1856548 رییس اداره ثبت اسناد و املاک کهنوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی