اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 90

شناسه ملی: 10860475046

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: بخش مرکزی دلیجان قطب صنعتی بوعلی کوچه ششم خیابان بوعلی طبقه همکف

کد پستی: 3791694655

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

429,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش 971106XXXX71597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علیرضا اکبری به شماره ملی 038552XXXX و فاطمه رمضاندوست به شماره ملی 0050XXXX35 و مجید اکبری به شماره ملی 006546XXXX و حمید اکبری به شماره ملی 008117XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشارنوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. / ش 971106XXXX60813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علیرضا اکبری به شماره ملی 038552XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ فاطمه رمضاندوست به شماره ملی 0050XXXX35 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ مجید اکبری به شماره ملی 006546XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ حمید اکبری به شماره ملی 008117XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. / ش 971106XXXX58254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی دلیجان به آدرس:بخش مرکزی -دلیجان-قطب صنعتی بوعلی-کوچه ششم-خیابان بوعلی-طبقه همکف-کدپستی 379169XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ش 970119XXXX66212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 26000000 ریال به مبلغ 429000000 ریال منقسم به 2600 سهم 165000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده، افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. / ش 950317XXXX20535 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علیرضا اکبری به کد ملی 038552XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه رمضان دوست به کد ملی 0050XXXX35 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای مجید اکبری به کد ملی 006546XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقایان سعید اکبری به کد ملی 007189XXXX و حمید اکبری به کد ملی 008117XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ودر غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 940820XXXX54450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقایان علیرضا اکبری به کد ملی 038552XXXX ومجید اکبری به کد ملی 006546XXXX وخانم فاطمه رمضان دوست به کد ملی 0050XXXX35 و حمید اکبری به کد ملی 008117XXXX و سعید اکبری به کد ملی 007189XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 -خانم سمیرا اصلانی به کد ملی 038375XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا حاجی حسینعلی به کد ملی 038265XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940820XXXX91339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/3/90 که در تاریخ 17/3/90 واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: 1 ـ داود نقی یی بشماره ملی و کدپستی 459193XXXX و 137394XXXX و رضا حاج حسینعلی بشماره ملی و کدپستی 038265XXXX و 371993XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: علیرضا و مجید هر دو اکبری و فاطمه رمضاندوست 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/3/90 علیرضا اکبری بشماره ملی و کدپستی 038552XXXX و 137394XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مجید اکبری بشماره ملی و کدپستی 006546XXXX و 137394XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و فاطمه رمضاندوست بشماره ملی و کدپستی 0050XXXX35 و 137394XXXX بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/2/88 که در تاریخ 28/2/88 واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: 1 ـ ابوالفضل محمدی و علی اصغر وفاییان بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. 3 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از علیرضا و مجید هر دو اکبری و فاطمه رمضاندوست 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 5 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/2/88 علیرضا اکبری به سمت رییس هییت مدیره و مجید اکبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و فاطمه رمضاندوست بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ثبت دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی