اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320622088

تاریخ ثبت: 1390/05/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1745845845

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران فلکه دوم صادقیه ساختمان طلا ط 2 واحد 7

تاریخ تاسیس: 1390/05/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/22:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/5/90 تحت شماره 411758 و شناسه ملی 103206XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/5/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی بقیه طبق ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران فلکه دوم صادقیه ساختمان طلا ط 2 واحد 7 کدپستی 174XXXX845 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به هفت سهم 000/300 ریالی که تعداد هفت سهم با نام می باشد که مبلغ 000/700 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1701160 مورخ 18/3/90 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای مسعود حدادی به شماره ملی 005469XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای روزبه نجف زاده به شماره ملی 004337XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای جلال ریش سفید به شماره ملی 603872XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 5 خانم سیما حدادی به شماره ملی 146523XXXX به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 5 آقای مسعود حدادی به شماره ملی 005469XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت سیما حدادی (منشی هییت مدیره) به اتفاق مسعود حدادی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مسعود حدادی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم مینا نجف زاده به شماره ملی 045337XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم سیده ویدا صدیق محمدی به شماره ملی 146586XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی