اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1250

شناسه ملی: 14000075470

تاریخ ثبت: 1390/08/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 9198158578

تاریخ تاسیس: 1390/08/17

آدرس: خراسان رضوی قوچان روستای شارک

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/17:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 17/8/90 تحت شماره 1250 و شناسه ملی 140000XXXX0 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 . موضوع شرکت: دامداری. 2 . موسسین شرکت: خلیل شرافت علی حاجی زاده وزهرا پروانه. 3 . مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 . مرکز اصلی شرکت: خراسان رضوی قوچان روستای شارک کدپستی 919815XXXX 5 . سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 7 سهم 000/500/1 ریالی بانام که مبلغ 000/500/3 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 . اولین مدیران شرکت: آقایان علی حاجی زاده شارک با کد ملی 092078XXXX و خلیل شرافت با کد ملی 087161XXXX و خانم زهرا پروانه با کد ملی 087177XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمود حاجی زاده شارک با کد ملی 094304XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای خلیل شرافت بسمت رییس هییت مدیره و آقای علی حاجی زاده شارک بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا پروانه بسمت منشی هییت مدیره و خانم خدیجه رستگار (خارج از هییت مدیره) بشماره ملی 001409XXXX بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 7 . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 . اساسنامه شرکت در 53 ماده و 33 تبصره بتصویب رسیده است. 9 . انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت میباشد. 10 . بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین شرافت با کد ملی 094488XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای کاظم شرافت با کد ملی 094006XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک قوچان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی