اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 429

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/22:

1,050,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره 31/5/87 منضم به نامه تایید به شماره 488 2/6/87 اداره تعاون رامیان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 آقای احمد برزمینی از بازرسی شرکت تعاونی استعفا و بجای ایشان آقای مهدی رحیمی پور به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 با استعفای آقای عباس قوانلو آقای احمد برزمینی به سمت مدیر عامل جدید برای مدت باقی مانده انتخاب که اعضای هییت مدیره به این شرط انتخاب شدند. آقای سید رحیم حسینی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید حجت حسینی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد برزمینی به سمت منشی هییت مدیره و آقای احمد برزمینی به سمت مدیر عامل انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضای مدیر عامل باتفاق رییس هییت مدیره و در غیاب وی با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/26:

شرکت تعاونی فوق در مورخ 22/9/86 تحت شماره 429 در دفتر ثبت شرکت های داخلی این اداره بثبت رسیده که خلاصه ای از شرکتنامه و اساسنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: ساخت و ساز مسکن جهت معلولین و افراد تحت تکفل و مابقی طبق ماده سه اساسنامه شرکت تعاونی می باشد. 2 مرکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن: استان گلستان، رامیان، شهر دلند. 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی: مبلغ 1050000 ریال که کلا نقدا واریز گردیده است. 5 میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: کل سهام 7 سهم 000/150 ریال که هر یک از اعضا بطور مساوی یک سهم 000/150 ریال را دارا می باشند. 6 مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای سیدرحیم حسینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس قوانلو به سمت نایب رییس و آقای جواد برزمینی به سمت منشی و آقای سیدحجت حسینی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای عباس قوانلو به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت دو سال تعیین و مقرر گردید حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار باامضا مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره و در غیاب وی باامضا منشی هییت مدیره و مهر تعاونی معتبر و اوراق عادی و نامه ها باامضا مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای احمد برزمینی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رحیم پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی