اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/02/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/02/07:

1,800,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق درتاریخ 7/2/82 تحت شماره 1144 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع موسسه : ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به منظور طرح کلیه دعاوی جهت صلح و سازش و داوری و شرکت درسمینارها و همایش های حقوقی جهت تکمیل اطلاعات حقوقی و تشکیل هسته های تحقیقاتی جهت پژوهشهای حقوقی درکلیه زمینه ها وارایه کلیه خدمات حقوقی جانبی و اخذ و اعطا نمایندگی به متقاضیان و ارتباط دانش فنی با بازنشستگان و صاحب نظران علم حقوق جهت بهره برداری ازتجارب و اندوخته های فکری آنان جهت طرح دعاوی درمراجع قضایی به منظوراحقاق حقوق مراجعین. 2 - موسسین موسسه: آقایان امیرعباس سعید افخم الشعرا - حسن نواب - محمدرضا نواب - خانم سعیده شکاری - علی اکبرنیزاری - رضا شفایی - احمد وحدتی فرد - مرتضی بستانی - مجیدشکوریان توکلی - علیرضا لعل نوری. 3 - مرکز اصلی موسسه: مشهد خیابان فلسطین بین 13 و 15 ساختمان مروارید طبقه اول. 5 - سرمایه شرکت: سرمایه موسسه مبلغ 1800000 ریال می باشد که تماما نقدی و بالسویه پرداخت شده است. 6 - مدیران موسسه واشخاصیکه حق امضا دارند: آقای امیرعباس سعید افخم الشعرا و محمدرضا نواب و مرتضی بستانی و خانم سعیده شکاری و احمد وحدتی فرد به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب که در نتیجه آقای امیرعباس سعید افخم الشعرا به سمت رییس هییت مدیره و خانم سعیده شکاری به سمت نایب رییس و آقای احمد وحدتی فرد به سمت مدیر عامل موسسه انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآورموسسه با امضا ثابت مدیر عامل و متغیررییس هییت مدیره و یا نایب رییس به همراه مهرموسسه معتبر است. 6 - انحلال موسسه: مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. 7 - اساسنامه موسسه در 26 ماده به تصویب رسیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی