اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 468049

شناسه ملی: 14004729459

تاریخ ثبت: 1393/11/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1653964523

آدرس: تهران ، بزرگراه رسالت بین خ عادل و زرین پ 29 واحد 14

تاریخ تاسیس: 1393/11/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/20:

20,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

15,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/22:

15,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

5,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1398 و در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000000 سهم 10 ریالی بی نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 990202XXXX25875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه سادات یوسفی خونساری به کد ملی 001619XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم اعظم السادات صدرزاده به کد ملی 325611XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم نسرین ایمانی به کد ملی 007700XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و خانم اکرم السادات صدرزاده به کد ملی 325563XXXX به سمت مدیر عامل ( و اعضا) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 981116XXXX35513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: خانم فاطمه سادات یوسفی خونساری به کد ملی 001619XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم اعظم السادات صدرزاده به کد ملی 325611XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم نسرین ایمانی به کد ملی 007700XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن سلطانی بابلقانی به کد ملی 007999XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس اصلی و آقای مظاهر فتحی پور به کد ملی 160158XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. پ 980210XXXX76566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. تعداد اعضا بین 3 تا 5 نفر تعیین گردید و ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ 980210XXXX50346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به کد ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس اصلی و آقای مظاهر فتحی پور به کد ملی 160158XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. پ 960816XXXX25879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام مقنی زاده به کد ملی 172946XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم اعظم السادات صدرزاده به کد ملی 325611XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم نسرین ایمانی به کد ملی 007700XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 950316XXXX79691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال به 2XXXXXXXX00 منقسم به 2000000 سهم 10000 ریالی بی نام از محل مطالبات افزایش یا فت وماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. پ 950316XXXX97408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1500000 سهم 10000 ریالی بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت.وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضا گردیده است. پ 950204XXXX97475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مظاهر فتحی پور به کد ملی 160158XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم السادات صدرزاده به کد ملی 325563XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. پ 950207XXXX49768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران میدان ونک خیابان ولیعصر برج نگار طبقه 13 واحد 1 به کد پستی 196983XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 500000 سهم 10000 ریالی بی نام ازطریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضا گردیده است. پ 941107XXXX12220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام مقنی زاده به کد ملی 172946XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مجید ایمانی به کد ملی 004928XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم نسرین ایمانی به کد ملی 007700XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای مظاهر فتحی پور به کد ملی 160158XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم السادات صدرزاده به کد ملی 325563XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 941107XXXX76136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 941107XXXX78488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص سدید تیراژه آداک در تاریخ 25/11/1393 به شماره ثبت 468049 به شناسه ملی 140047XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرا پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه رسالت ـ بین خ عادل و زرین ـ پ 29 ـ واحد 14 ـ کدپستی 165396XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بی نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 211 , 535 مورخ 20/9/93 نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد 535 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی 001720XXXX به سمت عضو هییت مدیره و 2 . مهدیه عزیزعینی به شماره ملی 007990XXXX به سمت رییس هییت مدیره و 3 . شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی 138178XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی 003506XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه شماره ملی 001021XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 931125XXXX39234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی