اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 67009

شناسه ملی: 14008108638

تاریخ ثبت: 1397/11/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله جانباز خیابان شهید ساجدی 4 صداقتی فرد 2 بلوار شهید ساجدی پلاک 81/001 طبقه همکف واحد جنوبی

کد پستی: 9197885119

تاریخ تاسیس: 1397/11/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/07:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شعبانی زرخوان کد ملی 093454XXXX خانم فهیمه پرویزی کد ملی 094284XXXX خانم اکرم شعبانی زرخوان کد ملی 093453XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 7/11/1399 انتخاب گردیدند. آقای ناصر بیابانی ( کد ملی 092227XXXX9 ) به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر یاوری ( کد ملی 094092XXXX ) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارثروت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 981028XXXX71284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شعبانی زرخوان به سمت مدیر عامل ورییس هییت مدیره کد ملی 093454XXXX خانم فهیمه پرویزی به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی 094284XXXX خانم اکرم شعبانی زرخوان به سمت عضو هییت مدیره کد ملی 093453XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 7/11/1399 انتخاب شده اند.وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضا منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. آدرس شرکت از آدرس قبلی به استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله جانباز، خیابان شهید ساجدی 4 (صداقتی فرد 2 )، بلوار شهید ساجدی، پلاک 81/001 ، طبقه همکف، واحد جنوبی کدپستی 919788XXXX انتقال یافت ودر نتیجه ماده فوق دراساسنامه اصلاح می گردد. ش 981028XXXX55385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص صعود آسانبر پارسه خراسان درتاریخ 07/11/1397 به شماره ثبت 67009 به شناسه ملی 140081XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید، فروش، طراحی،مونتاژ،راه اندازی،سرویس ونگهداری،خدمات پس ازفروش وپشتیبانی انواع آسانسورهاوپله برقی_امورپیمانکاری مربوط به رشته برق وتاسیسات برقی ساختمانها_ پست های توزیع والکترونیک عام وخاص،سیستم های کنترل برق وابزاردقیق_امورپیمانکاری مربوط به تاسیسات وتجهیزات ساختمان وتصفیه خانه های آب وفاضلاب_تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی،شبکه های رایانه ای ساختمان، حفاظت کاتودی،پوشش_اخذوام وتسهیلات ازبانکهاو موسسات مالی جهت شرکت_شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی_پس ازاخذمجوزهای لازم وثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، المهدی، کوچه صباغربی 3 [قایم 4 ]، خیابان قایم [مهدی 7 ]، پلاک - 38 ، طبقه همکف کدپستی 916378XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3245013 مورخ 19/10/1397 نزد بانک صادرات شعبه آب و برق با کد 3353 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای محمد رضا شعبانی زر خوان به شماره ملی 093454XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای جلال پیروی به شماره ملی 094109XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه پرویزی مشهدی به شماره ملی 094284XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ناصر بیابانی به شماره ملی 092277XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جعفر یاوری به شماره ملی 094092XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971107XXXX07718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی