اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 322938

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/01/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/01/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/01/27:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/1/1387 تحت شماره 322938 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/1/1387 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: تولیدی در جهت تهیه و تولید پوشاک دوخت و برش بستهبندی و توزیع پوشاک بویژه زنانه 2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ جمهوری ـ پل حافظ ـ جنب ساختمان امجد ـ ک فرشته ـ ساختمان فرشته ـ ط سوم ـ سمت راست ـ تولیدی کاندید 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی که تعداد 35 سهم بانام میباشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 704/1716 مورخ 28/11/1386 نزد بانک صندوق تعاون شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5ـ آقای سیدجعفر پشتمشهدی به سمت رئیس هیئتمدیره. 2ـ5ـ خانم مهرنوش پازنیک به سمت نایب رئیس هیئتمدیره. 3ـ5ـ آقای امید ریاحی به سمت عضو هیئتمدیره. 4ـ5ـ آقای مهدی پازنیک به سمت منشی هیئتمدیره. 5ـ5ـ آقای سیدجعفر پشتمشهدی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق مهرنوش پازنیک نایبرئیس هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامهها با امضای نایبرئیس هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر است. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: 1ـ8ـ آقای مجید میسوری به عنوان بازرس اصلی. 2ـ8ـ خانم اکرم اسکندرپور به عنوان بازرس علیالبدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی