اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 314

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/02:

75,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخه 27/4/1387 شرکت تعاونی مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت ثبت شده به شماره 314 و تاییدیه شماره 453 مورخ 30/4/1387 مسیول نمایندگی تعاون شهرستان شفت تغییر ذیل در شرکت فوق به عمل آمده است. آقای محمد شعبانپور مدیر عامل شرکت از سمت مدیر عامل ی استعفا نموده و به جای ایشان محمدعلی شیرمرد نصیر محله به عنوان مدیر عامل جدید شرکت انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیر عامل و رییس و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت شفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی کارکنان بهداشت و درمان شهرستان شفت در تاریخ 2/4/87 تحت شماره 314 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع کالاهای مورد نیاز اعضا و غیره. 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 سرمایه شرکت: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 000/000/75 ریال است که به 750 سهم 000/100 ریالی منقسم گردیده است و مبلغ 000/000/25 ریال آن نقدا توسط اعضا پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 مرکز اصلی شرکت: شهرستان شفت، خیابان ولی عصر (عج)، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت 5 مدیران و دارندگان حق امضا: خانم سیده فاطمه موسویان و آقایان محمدعلی شیرمرد و مهیار اسماعیل زاده و غلامرضا مقصودی و محمد شعبانپور به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان مسعود رهبر و احد غریبی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/11/86 آقای غلامرضا مقصودی به سمت رییس و خانم سید فاطمه موسویان به سمت نایب رییس و آقایان مهیار اسماعیل زاده و محمد شعبانپور و محمدعلی شیرمرد به سمت منشی و آقای محمد شعبانپور به سمت مدیر عامل انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضای مدیر عامل و رییس و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 6 بازرسان شرکت: آقایان حسینعلی پاکزاد و تقی رضایی و بهزاد زحمتکش به سمت بازرسان اصلی و آقای غلامرضا محمودپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 روزنامه چهار دی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد شفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی