اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 335207

شناسه ملی: 10103764240

تاریخ ثبت: 1387/09/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، جنت آباد جنوبی ، کوچه شهید علیرضا ابراهیمی غربی ، خیابان 16 متری دوم جنوبی ، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد غربی

کد پستی: 1474734353

تاریخ تاسیس: 1387/09/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/09/10:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، جنت آباد جنوبی ، کوچه شهید علیرضا ابراهیمی غربی ، خیابان 16 متری دوم جنوبی ، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد غربی کدپستی 147473XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970812XXXX20943 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حکمت کوثری نژاد کد ملی 004659XXXX به سمت بازرس اصلی و رویا پیروزان کد ملی 387441XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی شرکت تعیین شد. علی شهسواری کد ملی 005466XXXX و هانیه موفق کد ملی 386007XXXX و محمدسعید موفق کد ملی 387384XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 1672725 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شهسواری کد ملی 005466XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمدسعید موفق کد ملی 387384XXXX به سمت رییس هییت مدیره و هانیه موفق کد ملی 386007XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره) و نامه های اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1672724 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 24/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 11/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1639876 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد اخوت به شماره ملی 459114XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد موفق به شماره ملی 387352XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم هیقرنژادی به شماره ملی 181774XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی شهسواری به شماره ملی 005466XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدسعید موفق به شماره ملی 387384XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی شهسواری به شماره ملی 005466XXXX به سمت مدیر عامل . 2 امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از 3 امضا ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره) و نامه های اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. در تاریخ 24/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم حکمت کوثری نژاد به شماره ملی 004659XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم اعظم خراسانی به شماره ملی 005991XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/9/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اخوت به شماره ملی 459114XXXX و آقای محمد موفق به شماره ملی 387352XXXX و آقای ابراهیم هیقرنژادی به شماره ملی 181774XXXX و اقای علی شهسواری به شماره ملی 005466XXXX و آقای محمدسعید موفق به شماره ملی 387384XXXX تا تاریخ 28/9/1393 در تاریخ 24/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد اخوت به شماره ملی 459114XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد موفق به شماره ملی 387352XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم هیقرنژادی به شماره ملی 181774XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی شهسواری به شماره ملی 005466XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدسعید موفق به شماره ملی 387384XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی شهسواری به شماره ملی 005466XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس و نایب رییس هییت مدیره ( 2 امضا از 3 امضا) و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 20/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم حکمت کوثری نژاد به شماره ملی 004659XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم اعظم خراسانی به شماره ملی 005991XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/9/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اخوت به شماره ملی 459114XXXX و آقای محمد موفق به شماره ملی 387352XXXX و آقای ابراهیم هیقرنژادی به شماره ملی 181774XXXX و آقای علی شهسواری به شماره ملی 005466XXXX و آقای محمدسعید موفق به شماره ملی 387384XXXX تا تاریخ 5/9/91 . در تاریخ 20/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/9/1387 تحت شماره 335207 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/9/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای مشاوره ای و پیمانکاری (محاسبات و برآورد) مربوط به عملیات عمرانی در بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی در داخل و خارج از کشور در زمینه ساختمانهای اسکلت فلزی بتنی مصالح بنایی ساختمان های صنعتی از قبیل کارخانجات و کارگاه های ابنیه فنی از قبیل تونل نقشه برداری زمینی و ژیوتکنیک ساخت و اجرای قطعات پیش ساخته واردات و صادرات کلیه مصالح و ابزار آلات ساختمانی مشاوره در طرح های عمرانی سیستم های آبیاری و فاضلاب عملیات خاکی خاکبرداری خاکریزی تسطیح سازه های آبی تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی صنعتی فعالیتهای شهرسازی تهیه طرح جامع و هادی ساخت و نصب تجهیزات ایمنی راه ها و قطعات و تجهیزات کارخانه های آسفالت و بتن و متعلقات جانبی آزمایشگاه مکانیک خاک کارخانجات تولید مواد غذایی دارویی و بهداشتی و ساخت تصفیه خانه های آب فاضلاب. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه صادقیه بلوار آیت اله کاشانی ابتدای شاهین جنوبی خ پارک مجتمع اداری ساحل ورودی 2 و 3 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 000/100 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 916/87 ص 243 مورخ 21/8/1387 نزد بانک پاسارگاد شعبه آیت اله کاشانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد اخوت به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمد موفق به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ابراهیم هیقر نژادی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای علی شهسواری به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای محمدسعید موفق به سمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای علی شهسواری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس و نایب رییس هییت مدیره ( 2 امضا از 3 امضا) و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم حکمت کوثری نژاد به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم اعظم خراسانی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی