اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2296

شناسه ملی: 14005171603

تاریخ ثبت: 1394/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/01

کد پستی: 7563158597

آدرس: دشتستان روستای قلعه سفید

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی سپید یاس دشتستان درتاریخ 01/06/1394 به شماره ثبت 2296 به شناسه ملی 140051XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص، تعمیر و نگهداری و تجهیزات و انجام امور ساختمانی، راه سازی وجاده سازی و سدسازی و احداث سیل بندوکانال کشی و خاکبرداری و خاکریزی، محوطه سازی، زیر سازی و تسطیح اراضی، سرویس ایاب و ذهاب، وانجام کلیه فعالیتهای مر تبط با موضوع شرکت, ودر صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: دشتستان روستای قلعه سفید کدپستی 756315XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که مبلغ, 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 397/3716 مورخ 27/3/94 نزد بانک ملت شعبه چمران (برازجان) پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. عبدالرضا منفرد بشماره ملی 352110XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عباس منفرد بشماره ملی 352113XXXX به سمت مدیرعامل و. غلامرضا منفرد بشماره ملی 352111XXXX به سمت رییس هییت مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای عباس منفرد به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مسعود شریفی به شماره ملی 352090XXXX به عنوان بازرس اصلی. مجید عالی زاده به شماره ملی 352018XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940601XXXX09492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی