اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 363325

شناسه ملی: 10104092336

تاریخ ثبت: 1388/08/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8137817781

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان اصفهان واحد اصفهان به نشانی جدید استان اصفهان شهر اصفهان جنب مسجد سید جنب مسجد محمدی پلاک 78

تاریخ تاسیس: 1388/08/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/6/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای پرویز سعیدی ورنوسفادرانی بشماره ملی 114097XXXX بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب شدند. نشانی شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان خ مسجد سید بعد از خ آیت الله زاهد جنب مسجد محمدی و کدپستی 813781XXXX اعلام گردید. ش 101500XXXX114742XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان اصفهان واحد اصفهان به نشانی جدید استان اصفهان شهر اصفهان ـ جنب مسجد سید جنب مسجد محمدی پلاک 78 کدپستی 813781XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 08/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصـلی، آقـای مجـید صفـاتی به شـماره ملی 079030XXXX به عـنوان بازرس علـی البدل بـرای یک سـال مـالی انتـخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 بتصویب رسید در تاریخ 22/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ بخارست خ 3 ط 2 پ 1 کدپستی 151364XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 21/09/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/07/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشید باقرنژادزواره و شرکت توسعه تجارت انتخاب اول سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی خراسانی فردوانی و شرکت پاکان سریر پارس بامسیولیت محدود به شماره ثبت 366773 با نمایندگی آقای پرویز سعیدی ورنوسفادرانی تا تاریخ 10/07/1391 در تاریخ 26/07/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرشید باقرنژادزواره به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت توسعه تجارت انتخاب اول سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی خراسانی فردوانی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت پاکان سریر پارس بامسیولیت محدود با نمایندگی آقای پرویز سعیدی ورنوسغادرانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای پرویز سعیدی ورنوسفادرانی به نمایندگی از شرکت پاکان سریر پارس بامسیولیت محدود به شماره ثبت 366773 به سمت مدیرعامل 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 26/07/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/8/1388 تحت شماره 363325 و شناسه ملی 101040XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خرید مشارکت در تولید بسته بندی توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج ازکشور حق العمل کاری واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز خرید زمین و اخذ نمایندگی انحصاری کالاهای مجاز داخلی و خارجی اخذ وام و گشایش اعتبار بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی خصوصی مالی و اعتباری در داخل و خارج ازکشور برای شرکت و خرید سهام شرکتها بانکها و موسسات اقتصادی و هر نوع معاملات مجاز بازرگانی مرتبط به موضوع شرکت و در راستای مقاصد شرکت ایجاد نمایشگاه و فروشگاه و نمایندگی لازم و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور جهت عرضه توزیع و فروش انواع کالا بصورت عمده و خرده و همچنین انجام فعالیتهای فروش درراستای موضوع شرکت تصدی هر گونه عملیات بازرگانی مجاز در جهت تحقق اهداف شرکت انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با موسسات و شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درراستای فعالیت شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهرتهران شهرک غرب خ ایران زمین خ ششم گذردی پ 13/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یک میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 655161177 مورخ 17/8/1388 نزد بانک ملت شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 شرکت توسعه تجارت انتخاب اول سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی خراسانی فردوانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای فرشید باقرنژاد زواره به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای حمیدرضا مومنی ازندریانی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای حمیدرضا مومنی ازندریانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و اوراق عادی و اداری و مرسولات با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهرشرکت. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی