اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16786

شناسه ملی: 10861896748

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای منوچهر صدوقی به شماره ملی 004760XXXX شبستری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای حمید علیشاهی به شماره ملی 489810XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم لیلی امین به شماره ملی 165232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آراز صدوقی شبستری به شماره ملی 001397XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم سولماز صدوقی شبستری به شماره ملی 001566XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق ، قرارداد ها ، اسناد فنی و اسناد بهادار شرکت متعاقبا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره شرکت معتبر خواهد بود . - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت . - آقای ایرج مونسی شبستری به شماره ملی 007818XXXX به عنوان بازرس اصلی ، خانم میترا فرج زاده به شماره ملی 225971XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980702XXXX28495 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر صدوقی شبستری ش م 004760XXXX به سمت مدیرعامل و آقای حمید علیشاهی ش م 489810XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم لیلی امین ش م 165232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان آزار صدوقی شبستری ش م 001397XXXX و سولماز صدوقی شبستری ش م 001566XXXX اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند، و امضا کلیه اوراق، قراردادها، اسناد فنی و اسناد بهادار شرکت متعاقباً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. آقای ایرج مونسی شبستری ش م 007818XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم میترا فرج زاده ش م 225971XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی ایران برای درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ 960726XXXX75669 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای منوچهر صدوقی شبستری کد ملی 004760XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای حمید علیشاهی کد ملی 489810XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم لیلی امین کد ملی 165232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آزار صدوقی شبستری کد ملی 001397XXXX و خانم سولماز صدوقی شبستری کد ملی 001566XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.امضا کلیه اوراق، قراردادها، اسناد فنی و اسناد بهادار شرکت متعاقباً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ایرج مونسی شبستری کد ملی 007818XXXX به سمت بازرس اصلی و میترا فرج زاده کد ملی 225971XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ 941211XXXX33300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره از دو نفر به پنج نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 930824XXXX99628 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر صدوقی شبستری ک.م 004760XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای حمید علیشاهی ک.م 489810XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم لیلی امین ک.م 165232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان آزار صدوقی شبستری ک.م 001397XXXX وندادکدخدایان ک.م 008180XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت متعاقباً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. آقای ایرج مونسی شبستری ک.م 007818XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم میترا فرج زاده ک.م 225971XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ 930916XXXX30370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: منوچهر صدوقی شبستری به شماره ملی 004760XXXX و غلامعلی فروزانی به شماره ملی 229711XXXX مهدی شیراحمد قلعه باغی به شماره ملی 172987XXXX به عنوان بازرس اصلی و لیلا امین به شماره ملی 165232XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 1705347 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: منوچهر صدوقی شبستری به شماره ملی 004760XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و غلامعلی فروزانی به شماره ملی 229711XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1705346 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/25:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/1/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضا هییت مدیره به مدت سه ماه بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر صدوقی شبستری با کد ملی 004760XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره, آقای غلامعلی فروزانی به کد ملی 229711XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آینور قلعه باغی به کد ملی 004676XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت متعاقباً با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1649095 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 10/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 15/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 بتصویب رسید. ایرج مونسی شبستری به ک م 007818XXXX به سمت بازرس اصلی و لیلی امین به ک م 165232XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. غلامعلی فروزانی به ک م 329711XXXX به سمت رییس هییت مدیره و افشین فروزانی به ک م 045223XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و منوچهر صدوقی شبستری به ک م 004760XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آینور قلعه باغی به ک م 004676XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 3 ماه تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/90 اساسنامه جدیدی مشتمل بر 9 فصل و 30 ماده و 6 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس شماره 846/6 مورخ 25/1/1352 تاریخ ثبت شرکت مهندسین مشاوره آزما 23/1/1352 صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/7/87 شرکت مزبور که در تاریخ 1/8/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. موسی احمدی به سمت بازرس اصلی و آنیتا پورجی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر صدوقی شبستری به سمت رییس هییت مدیره و افشین فروزانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامعلی فروزانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/7/86 شرکت مزبور که در تاریخ 16/7/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. موسی احمدی به سمت بازرس اصلی و آنیتا پورجی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/8/82 شرکت مزبور که در تاریخ 12/8/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای موسی احمدی به سمت بازرس اصلی و خانم آنیتا پورجی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان منوچهر صدوقی شبستری به سمت رییس هییت مدیره و علی محمد فاضلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامعلی فروزانی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی