اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8432

شناسه ملی: 10980182633

تاریخ ثبت: 1390/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/14

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرشته خوشبخت فرد به شماره ملی 175548XXXX مدیرعامل ـ مهسا محمدیان به شماره ملی 196028XXXX رییس هییت مدیره و مهدی محمدیان به شماره ملی 174234XXXX نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 980717XXXX05562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/14:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت در تاریخ 14/2/90 تحت شماره ثبت 8432 به شناسه ملی 109801XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان می شود: 1 موضوع شرکت: عبارت است از توزیع، صادرات و واردات کلیه مواد شیمیایی (پیگیری از مراجع ذیصلاح با اخذ مجوز). 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: شهرک بعثت، مجموعه سعدی خیابان ناصرخسرو ویلایی B 275 کد پستی 54398 63571/4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ صد در صد آنرا نقدا برابر گواهی شماره 190 به حساب جاری 010753XXXX003 مورخ 27/1/90 بانک ملی ایران شعبه بندر ماهشهر پرداخت نموده و سرمایه تعهدی ندارد. 4 اولین مدیران شرکت: خانم فرشته خوش بخت فرد به سمت مدیر عامل و آقای جمشید قنواتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم ندا معاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل فرشته خوش بخت فرد همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 6 اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. 7 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای اسعد نادعلی کهیش به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا محمدیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی