اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 23373

شناسه ملی: 10100688445

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 27 نفر

آدرس: تهران -- خ شریعتی -- خ شهید صدیق مطهری جنوبی -- بن بست صفایی --

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا رستم بیک به کد ملی: 004752XXXX و حامدضابط خصوصی به کد ملی: 259301XXXX و آرلن استپانیان آوروشن به کد ملی: 181876XXXX و علی کرباسی راوری به کد ملی: 321971XXXX و بختیار حسامی به کد ملی: 287184XXXX و علی جعفر نظری به کد ملی: 004689XXXX و وحید اکبربه کد ملی: 006529XXXX و مریم بیات به کد ملی: 006584XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا سعادت به کد ملی 005514XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اشرف سادات میرکامیار به کد ملی: 272152XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970510XXXX09827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامدضابط خصوصی به کد ملی: 259301XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا رستم بیک به کد ملی: 004752XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای بختیار حسامی به کد ملی: 287184XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و آقای آرلن استپانیان آوروشن به کد ملی: 181876XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی کرباسی راوری به کد ملی: 321971XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی جعفر نظری به کد ملی: 004689XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای وحید اکبر به کد ملی: 006529XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم بیات به کد ملی: 006584XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 970510XXXX92213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید رضا رستم بیک به کد ملی: 004752XXXX و حامد ضابط خصوصی به کد ملی: 259301XXXX و آرلن استپانیان آوروشن به کد ملی: 181876XXXX و علی کرباسی راوری به کد ملی: 321971XXXX و بختیار حسامی به کد ملی: 287184XXXX و فرزاد رضوانی به کد ملی: 006475XXXX و وحید اکبر به کد ملی: 006529XXXX و سپهر مرآت به کد ملی: 007502XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا سعادت به کد ملی: 005514XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اشرف سادات میر کامیار به کد ملی: 272152XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. پ 961115XXXX13883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد ضابط خصوصی به کد ملی: 259301XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره آقای حمید رضا رستم بیک به کد ملی: 004752XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای بختیار حسامی به کد ملی: 287184XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره آقای آرلن استپانیان آوروشن به کد ملی: 181876XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای علی کرباسی راوری به کد ملی: 321971XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای فرزاد رضوانی به کد ملی: 006475XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای وحید اکبر به کد ملی: 006529XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای سپهر مرآت به کد ملی: 007502XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 961115XXXX99995 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 960123XXXX43848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و نیز اوراق عادی و اداری را هییت مدیره تعیین می کند و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. پ 960123XXXX01853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا رستم بیک به کد ملی: 004752XXXX ـ حامد ضابط خصوصی به کد ملی: 259301XXXX ـ آرلن استپانیان آوروشن به کد ملی: 181876XXXX ـ علی کرباسی راوری به کد ملی: 321971XXXX ـ بختیار حسامی به کد ملی: 287184XXXX ـ فرزاد رضوانی به کد ملی: 006475XXXX ـ وحید اکبر به کد ملی: 006529XXXX ـ علی نورزاده به کد ملی: 181807XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند آقای غلامرضا سعادت به کد ملی: 005514XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اشرف سادات میر کامیار به کد ملی: 272152XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد پ 940903XXXX68618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد ضابط خصوصی 259301XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره ـ آقای حمید رضا رستم بیک 004752XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ آقای بختیار حسامی 287184XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره ـ آقای آرلن استپانیان آوروشن 181876XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی کرباسی راوری 321971XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای فرزاد رضوانی 006475XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای وحید اکبر 006529XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی نورزاده 181807XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 940903XXXX11271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا رستم بیگ با ش م 004752XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حامد ضابط خصوصی با ش م 259301XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای محمد شاکردهله حسین زاده با ش م 181659XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقایان امیرفرهنگ حقیقت بروجنی با ش م 006039XXXX و سیروس صراف یزد با ش م 443260XXXX و آرلن استپانیان با ش م 181876XXXX و علی کرباسی راوری با ش م 321971XXXX و بختیار حسامی با ش م 287184XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ غلامرضا سعادت با کد ملی 005514XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم اشرف سادات میرکامیار با کد ملی 272152XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 1815744 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/1/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/2/91 واصل گردید: غلامرضا سعادت به کد ملی 005514XXXX به سمت بازرس اصلی و اشرف سادات میرکامیار به کد ملی 272152XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل امیرفرهنگ حقیقت بروجنی به کد ملی 006039XXXX و سیروس صراف یزد به کد ملی 443260XXXX و آرلن استپانیان به کد ملی 181876XXXX و علی کرباسی راوری به کد ملی 321971XXXX و بختیار حسامی به کد ملی 287184XXXX و حامد ضابط خصوصی به کد ملی 259301XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد شاکردهله حسین زاده به کد ملی 181659XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، حمیدرضا رستم بیک به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/88 شرکت مزبورکه درتاریخ 9/1/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا رستم بیک، حامد ضابط خصوصی، امیرفرهنگ حقیقت بروجنی، محمدشاکر دهله حسین زاده، سیروس صراف یزد، آرلن استپانیان، علی کراباسی راوری، بختیار حسامی، حامد ضابط خصوصی به سمت رییس هییت مدیره و محمدشاکر دهله حسین زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا رستم بیک به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/6/88 شرکت مزبور که در تاریخ 1/7/88 واصل گردید: غلامرضا سعادت به سمت بازرس اصلی و اشرف سادات میرکامیار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا رستم بیک ـ حامد ضابط خصوصی ـ امیرفرهنگ حقیقت بروجنی ـ محمدشاکر دهه حسین زاده ـ سیروس صراف یزد ـ آرلن استپانیان ـ علی کرباسی راوری ـ در نتیجه حامد ضابط خصوصی به سمت رییس هییت مدیره و محمدشاکر دهه حسین زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا رستم بیک به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/87 شرکت مزبور که در تاریخ 26/01/87 واصل گردید: آقای عبداله عالمی به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان السادات خاتمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران – خ شریعتی – خ شهید صدیق مطهری جنوبی – بن بست صفایی – پ 11 – واحد یک منتقل گردید ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره به 3 الی 5 نفر تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رضا مسیله دان به سمت رییس هییت مدیره و محمد حقیقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا رضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی واداری به امضا هر سه عضو هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/7/86 شرکت مزبور که در تاریخ 9/7/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا رستم بیک حامد ضابط خصوصی کامران حیدرزاده محمدشاکر دهله حسین زاده سیروس صراف زاده آرلن استپانیان بختیار حسامی علی کرباسی اوری آقایان حامد ضابط خصوصی به سمت رییس هییت مدیره و محمد شاکر دهله حسین زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا رستم بیک به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/3/86 شرکت مزبور که در تاریخ 30/3/86 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 بتصویب رسید. آقای غلامرضا سعادت بسمت بازرس اصلی و آقای امیرفرهنگ حقیقت بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حمیدرضا رستم بیک و حامد ضابط خصوصی و محمدشاکر دهله حسین زاده و آرلن استپانیان و فرشاد باقرزاده تبریزی و کامران حیدرزاده و سیروس صراف زاده آقایان حامد ضابط خصوصی بسمت رییس هییت مدیره و محمدشاکر دهله حسین زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا رستم بیک بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 4/6/85 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/84 بتصویب رسید. آقای غلامرضا سعادت به سمت بازرس اصلی و آقای امیرفرهنگ حقیقت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/08/18:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/7/84 آقایان حمیدرضا رستم بیک به سمت رییس هییت مدیره و محمد شاکر دهله حسین زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و حامد ضابط خصوصی به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 31/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 7/4/84 واصل گردید: آقای غلامرضا سعادت به سمت بازرس اصلی و آقای امیر فرهنگ حقیقت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: آقایان حمیدرضا رستم بیک، حامد ضابط خصوصی، کامران حیدرزاده، محمد شاکر دهله حسین زاده، سیروس صراف زاده، آرلن استپانیان، فرشاد باقر زاده تبریزی به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/3/84 آقای حامد ضابط خصوصی به سمت رییس هییت مدیره و محمد شاکر دهله حسین زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا رستم بیک به سمت عضو هییت مدیره، مدیر عامل تعیین گردیدند. و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/7/82 شرکت مزبور که در تاریخ 22/7/82 واصل گردید: 1 - آقای غلامرضا سعادت بسمت بازرس اصلی و آقای ذبیح ا اسدی قرجه قیایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان: حمیدرضا رستم بیک - حامد ضابط خصوصی - محمد شاکردهله حسین زاده - سیروس صراف یزد آرلن استپانیان - کامران حیدرزاده. 3 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/7/82 آقایان حامد ضابط خصوصی بسمت عضو و رییس هییت مدیره و محمد شاکردهله حسین زاده بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا رستم بیک بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی