اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1173

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 11 و 8/3/87 که در تاریخ 16/7/87 واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان منصور زمانی، فرج اله خداوردی، توکل ظفری بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و اصغر نوری، حسین انتشاری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای فرج اله خدادادی را بسمت رییس، منصور زمانی را بسمت نایب رییس (هییت مدیره) و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا هر سه نفر اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 ـ امضای ذیل ثبت در تاریخ 12/9/87 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکت های ثبت شده نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/30:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 18/8/1383 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - آقایان منصور زمانی، فرج اله خداوردی و توکل ظفری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان راه خدا حاجی زمانی و اصغر نوری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای فرج اله خداوردی را به سمت رییس، آقای منصور زمانی را به سمت نایب رییس ( هییت مدیره) و مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا هر سه نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی