اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 291405

شناسه ملی: 10103292260

تاریخ ثبت: 1385/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 33 نفر

آدرس: و آقای جاوید رهبری نیا با کد ملی 0043301320 به عنوان

کد پستی: 1963846411

تاریخ تاسیس: 1385/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/24:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/15:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 تصویب شد تاعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: 1 خانم شهین غفاری با کد ملی 186102XXXX عضو اصلی هییت مدیره 2 مرتضی محمدی با کد ملی 005625XXXX عضو اصلی هییت مدیره 3 آقای سید حسن مهدوی شهری با کد ملی 091929XXXX عضو اصلی هییت مدیره 4 شرکت گروه سرمایه گذاران پزشکان آریان گسپا ( سهامی خاص) به شماره ثبت 23841 و شناسه ملی 101027XXXX7 عضو اصلی هییت مدیره و با نمایندگی آقای بهزاد یخشی تفتی با کد ملی 003925XXXX 5 آقای حسین صادق کمالی با کد ملی 032251XXXX عضو اصلی هییت مدیره 1 آقای فرامرز فلاحی آرزو دار با کد ملی 004646XXXX عضو علی البدل هییت مدیره 2 آقای علی صیادی با کد ملی 001774XXXX عضو علی البدل هییت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای جاوید رهبری نیا با کد ملی 004330XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ 980827XXXX45952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهین غفاری با کد ملی 186102XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره آقای سید حسن مهدوی شهری با کد ملی 091929XXXX به سمت عضو اصلی ونایب رییس هییت مدیره آقای مرتضی محمدی با کد ملی 005625XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای حسین صادق کمالی با کد ملی 032251XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل آقای بهزاد یخشی تفتی با کد ملی 003925XXXX به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاران پزشکان آریان (گسپا) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای فرامرز فلاحی ارزو دار با کد ملی 004646XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره آقای علی صیادی با کد ملی 001774XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و یک نفر از سه نفر عضو هییت مدیره (شهین غفاری یا مرتضی محمدی یا سید حسن مهدوی شهری) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد و اوراق و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت منفردا معتبر می باشد. پ 980827XXXX58621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت 30888 و شناسه ملی 103208XXXX6 به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای غلامحسن دارابی با کد ملی 055889XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و گزارشات مالی شرکت منتهی به سال 1396 تصویب گردید. پ 970721XXXX74986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شهین غفاری با کد ملی 186102XXXX عضو اصلی و مرتضی محمدی با کد ملی 005625XXXX عضو اصلی و سید حسن مهدوی شهری با کد ملی 091929XXXX عضو اصلی و شرکت گروه سرمایه گذاران پزشکان آریان گسپا شناسه ملی 101027XXXX7 عضو اصلی و محمد برادران جمیلی با کد ملی 005094XXXX عضو اصلی و سعید یزدانخواه با کد ملی 005059XXXX عضو علی البدل و حسین سرتیپی با کد ملی 006929XXXX عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و امیرجمشید خاموشی با کد ملی 128449XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. پ 961123XXXX53446 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شهین غفاری با کد ملی 186102XXXX به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره و سید حسن مهدوی شهری با کد ملی 091929XXXX به سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و مرتضی محمدی با کد ملی 005625XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و محمد برادران جمیلی با کد ملی 005094XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و محمد حافظ نوروزی زاده با کد ملی 004764XXXX به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاران پزشکان آریان (گسپا) به سمت عضو اصلی هییت مدیره و سعید یزدانخواه با کد ملی 005059XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و حسین سرتیپی با کد ملی 006929XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره وحسین صادق کمالی با کد ملی 032251XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یک نفر از سه عضو هییت مدیره (شهین غفاری یا مرتضی محمدی یا سید حسن مهدوی شهری)متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد و اوراق و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت منفردا معتبر می باشد. پ 961123XXXX36945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1394 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و اقای مرتضی محمدی با کد ملی 005625XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 951203XXXX77918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید خانم شهین غفاری با کد ملی 186102XXXX آقای مهدی بابوی نژاد با کد ملی 004275XXXX آقای سید حسن مهدوی شهری با کد ملی 091929XXXX شرکت گروه سرمایه گذاران پزشکان آریان- گسپا به شناسه ملی 101027XXXX7 به نمایندگی آقای اسداله سعادت نیاکی با کد ملی 214184XXXX و آقای محمد مسعود مجیدی طهرانی با کد ملی 489756XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای فرامرز فلاحی ارزو دار با کد ملی 004646XXXX و اقای حسین سعیدی مطهر با کد ملی 004712XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی محمدی با کد ملی 005625XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد برادران جمیلی با کد ملی 005094XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 941212XXXX69684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم شهین غفاری با کد ملی 186102XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی بابوی نژاد با کد ملی 004275XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید حسن مهدوی شهری با کد ملی 091929XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد مسعود مجیدی طهرانی با کد ملی 489756XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای اسد اله سعادت نیاکی با کد ملی 214184XXXX به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاران پزشکان آریان (گسپا) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای فرامرز فلاحی ارزودار با کد ملی 004646XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره -آقای حسین سعیدی مطهر با کد ملی 004712XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره آقای حسین صادق کمالی با کد ملی 032251XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یک نفر از سه نفر عضو هییت مدیره (شهین غفاری یا مهدی بابوی نژاد یا سید حسن مهدوی شهری ) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد و اوراق و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت منفردا معتبر می باشد. پ 941211XXXX08216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال 1392 به تصویب رسید. ـ آقای مرتضی محمدی با کد ملی 005625XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز فلاحی ارزودار با کد ملی 004646XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردید. پ 940804XXXX33829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره 1 ماده 9 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ 940803XXXX54447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 000/000/10 سهم بی نام هر یک به ارزش 1000 ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1697355 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/16:

به استناد صورتجلسه مصو به هییت مدیره مورخ 21/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین سعیدی مطهر به شماره ملی 004712XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای حسین صادق کمالی به شماره ملی 032251XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و خانم شهین غفاری به شماره ملی 186102XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل شرکت به همراه یک نفر از دو نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1668855 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس کوچه الوند پلاک 2 کدپستی 196384XXXX انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1668854 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی محمدی به شماره ملی 005625XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد فکور به شماره ملی 175528XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین سعیدی مطهر به شماره ملی 004712XXXX و آقای حسین صادق کمالی به شماره ملی 032251XXXX و خانم شهین غفاری به شماره ملی 186102XXXX و آقای مهدی بابوی نژاد به شماره ملی 004275XXXX و آقای سید حسن مهدوی شهری به شماره ملی 091929XXXX . پ 1668856 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای غلامحسن دارابی به شماره ملی 055889XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای سامان بیگلی به شماره ملی 172942XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/3/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرجمشید خاموشی به شماره ملی 128449XXXX و خانم شهین غفاری به شماره ملی 186102XXXX و آقای حسین صادق کمالی به شماره ملی 032251XXXX و آقای سید حسن مهدوی شهری به شماره ملی 091929XXXX و آقای فرامرز فلاحی به شماره ملی 004646XXXX تا تاریخ 20/3/92/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. در تاریخ 25/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرجمشید خاموشی به شماره ملی 128449XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم شهین غفاری به شماره ملی 186102XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید حسن مهدوی شهری به شماره ملی 091929XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرامرز فلاحی به شماره ملی 004646XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین صادق کمالی به شماره ملی 032251XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین صادق کمالی به شماره ملی 032251XXXX به سمت مدیر عامل . 2 اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و نامه ها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 25/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای داود احمدی به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین دارابی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. در تاریخ 20/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/5/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شریعتی نرسیده به م قدس ک الوند پ 5 ـ کدپستی 196384XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 25/9/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای کورش منصوری به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش جاویدان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 12/4/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرجمشید خاموشی و آقای حسین صادق کمالی و خانم شهین غفاری و آقای سید حسن مهدوی شهری و آقای فرامرز فلاحی تا تاریخ 12/4/90/3 ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/87 به تصویب رسید. در تاریخ 11/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 1/4/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 9 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 خانم رویا اکباتان خلجستان به عنوان بازرس اصلی، خانم طاهره اعتضاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1386 به تصویب رسید. در تاریخ 4/12/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 17979 ت 32/87 ـ 23/10/1387 شرکت تجهیز طب بارمان سهامی خاص بشماره ثبت 291405 اعلام می دارد تاریخ صحیح صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/4/1386 صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/4/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم رویا اکباتان خلجستان به عنوان بازرس اصلی، خانم طاهره اعتضاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1385 به تصویب رسید. در تاریخ 23/10/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس شماره 37052 ت 3215/12/85 در خصوص شرکت تجهیز طب بارمان سهامی خاص ثبت شده به شماره 291405 در بند 5 در خصوص مدیران شرکت نام صحیح عضو هییت مدیره آقای مهدی بابوی نژاد می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد و در بند 6 در خصوص دارندگان حق امضا، امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و یک نفر از دو نفر عضو هییت مدیره (آقای دکتر امیرجمشید خاموشی دکتر محمدمسعود مجیدی تهرانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 15/12/1385 تحت شماره 291405 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده وخلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: امور مربوط به تهیه تولید واردات و صادرات کلیه مواد و لوازم مجاز بارزگانی کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و تولید واردات و صادرات لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در ارتباط با اقدامات تشخیصی و درمانی پس از اخذ مجوزهای لازم در کلیه موارد فوق. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران سعادت آباد میدان سرو ساختمان بهمن واحد 11 ط پنجم. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 5000 سهم 000/1 ریالی که تعداد 5000 سهم بی نام می باشد که مبلغ 000/000/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 552/384/35 مورخ 3/11/1385 نزد بانک تجارت شعبه کاشف پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ امیر جمشید خاموشی به سمت رییس هییت مدیره ، 2 ـ 5 ـ محمد مسعود مجیدی تهرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره ، 3 ـ 5 ـ حسین صادق کمالی به سمت عضو هییت مدیره, 4 ـ 5 ـ مهدی بابونی نژاد به سمت عضو هییت مدیره, 5 ـ 5 ـ محمدرضا محمد حسنی به سمت عضو هییت مدیره, 6 ـ 5 ـ حسین صادق کمالی به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآورشرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی واوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل شرکت همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ طاهره اعتضاد به عنوان بازرس علی البدل. 2 ـ 8 ـ حیدر دادخواه تیرانی به عنوان بازرس اصلی. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی