اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 19958

شناسه ملی: 10200255332

تاریخ ثبت: 1385/05/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/8/91 که در تاریخ 8/8/91 به این اداره واصل گردیده: شرکت به دلیل عدم فعالیت منحل و آقای خلیل پور رضا به کد ملی 150158XXXX و کدپستی 514781XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب و آدرس محل و مدیر تصفیه: تبریز خیابان منجم، اول خیابان ظهیری، کوی حداد زاده، روبروی مسکن قصر شیرین پلاک 177 تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت حفاظ دقیق ( سهامی خاص) که در تاریخ 22/5/85 تحت شماره 19958 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/5/85 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکت ها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی، اجرا، تعمیر، خرید و فروش، مشاوره، صادرات و واردات سیستم های الکترونیکی، الکترونیک و کامپیوتری 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 % واریز و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز- خیابان جمهوری - بازار شمس تبریزی طبقه دوم کاشی 27 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: ابراهیم اکبری به سمت عضو و رییس هییت مدیره و رفیقه اکبری به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و خلیل پوررضا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و رقیه رضازاده از اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته بروا ت قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 6 - اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه 7 - بازرس اصلی و علی البدل: به ترتیب محمد قلی قلیپور و رمضان رهبری مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی