اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 34140

شناسه ملی: 10380493290

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم فاطمه آقایی عطار به شماره ملی 093195XXXX به عنوان بازرس اصلی ، آقای احمد صادقی به شماره ملی 094180XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین ماه فر کد ملی 094348XXXX ـ حسین ماه فر کد ملی 094680XXXX ـ مرتضی کریمی کد ملی 094104XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 970506XXXX75516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدامین ماه فر کد ملی: 094348XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل حسین ماه فر کد ملی: 094680XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره مرتضی کریمی کد ملی: 094104XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی, تعهدآور,چکها و برات شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970506XXXX80806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمد امین ماه فر وحسین ماه فرو مرتضی کریمی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ بازرس اصلی: خانم فاطمه آقایی عطار به شماره ملی 093195XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ بازرس علی البدل: آقای احمد صادقی به شماره ملی 094180XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه سیاست روز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940327XXXX85244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد امین ماه فر شماره ملی 094348XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل. آقای حسین ماه فر شماره ملی 094680XXXX به سمت نایب رییس. آقای مرتضی کریمی شماره ملی 094104XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای محمد امین ماه فر (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش 940327XXXX27544 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:با توجه به استعفای آقای محمد ایمان ماه فر از عضویت اصلی هییت مدیره آقای محمد امین ماه فر ـ آقای حسین ماه فر ـ آقای مرتضی کریمی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 10/10/1393 انتخاب گردیدندو خانم فاطمه آقایی عطار به سمت بازرس اصلی وآقای احمد صادقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندو روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. ش 930609XXXX72364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد امین ماه فر به سمت رییس هییت مدیره ومدیر عامل وآقای حسین ماه فر به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای مرتضی کریمی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 10/10/1393 انتخاب گردیده اند و همچنن کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای آقای محمد امین ماه فر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 930609XXXX84618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی