اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1175

شناسه ملی: 10340041764

تاریخ ثبت: 1382/03/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/18

آدرس: روستای آورگان خیابان نهم

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/10/88 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: تهیه و اجرای پروژه های منابع طبیعی ـ آب و خاک ـ کشاورزی و نگهداری فضای سبز انجام مفاد موضوع شرکت با کسب مجوز از مراجع ذیربط امکان پذیر است بدین ترتیب ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ آقای بابک روانان بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم ها فروغ مشرفیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و سمیه روانان به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ مرکز شرکت از بروجن ـ اورگان به شهرکرد ـ گودال چشمه ـ خیابان جمهوری اسلامی پلاک 20 ـ کدپستی 881577XXXX و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت عمرانی بلند پایه شهرکرد(سهامی خاص) در تاریخ 18/3/82 تحت شماره 1175 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/3/82 ازلحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتنامه تکمیل گردید لذا مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار جام جم و محلی ارمغان آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت : انجام کلیه امور ساختمانی و راه سازی وانجام امور شهری مربوط به شهرداری گازرسانی تاسیسات شهری آب رسانی خاکبرداری و سد سازی امور مخابراتی ساخت و نصب پروژه های صنعتی امور خدماتی شامل طبخ غذا تامین نیروی انسانی ایجاد فضای سبز بازرگانی و برق رسانی 2 - مرکز اصلی شرکت : روستای آورگان خیابان نهم پلاک 198 تلفن 3218 - کد 0382475 3 - مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام است که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن گواهی شماره 2 - 3638 مورخ 15/2/82 بانک صادرات شعبه آورگان پرداخت گردیده وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - مدیران شرکت و صاحبان امضا : آقایان بابک روانان بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره - آقای علی روانان بسمت نایب رییس هییت مدیره - خانم سوسن روانان بسمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان اصلی وعلی البدل : آقای پژمان کوهی فایق بسمت بازرس اصلی و خانم فرحناز عسگری چم گاوی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی