اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 268272

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 8/9/88 واصل گردید: محبوبه کربلایی محمدعلی حریری بسمت بازرس اصلی و فاطمه خان محمدی کاویجانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جبراییل ثنایی ـ سید محمد خیاط اردستانی ـ سید صادق خیاط اردستانی ـ حمیدرضا ثنایی ـ مجید ثنایی ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/9/88 سید محمد خیاط اردستانی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و جبراییل ثنایی بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی