اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1653

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/04:

24,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی سیالان پی نشتا که در تاریخ 4/9/1385 تحت شماره 1653 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/9/1385 لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی استان مازندران آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید در زمینه انواع گل وگیاه زینتی و آپارتمانی و نهالهای مثمر و غیرمثمر، عمران و راه سازی و ساختمان و توزیعی در زمینه پیمانکاری و تهیه و تامین انواع مصالح ساختمانی- انواع امورات کشاورزی- تسطیح اراضی- خاک برداری و انواع ادوات کشاورزی و ادامه به شرح ماده 3 اساسنامه و یک صفحه پیوست. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: نشتارود- جنب بانک ملت- شرکت سیالان پی نشتا. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/24 ریال نقدی منقسم به شانزده سهم 000/500/1 ریالی به نام که مبلغ 000/000/8 ریال آن طی گواهی شماره مورخه 27/8/85 صندوق تعاون کشور شعبه مرکزی تنکابن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: به استناد اولین صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27 و 28/8/85 خانم آمنه خلعتبری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا عبدالرسولی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرزانه عبدالرسولی به سمت منشی هییت مدیره و شهرام عبدالرسولی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند و آقای محمدرضا عبدالرسولی به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر شد کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار، چکهای بانکی، سفته و بروات پس از تصویب اکثریت هییت مدیره با امضا آقای محمدرضا عبدالرسولی (مدیرعامل) و امضا خانم آمنه خلعتبری (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا فرزانه عبدالرسولی (منشی هییت مدیره) و ممهور به مهر شرکت تعاونی صورت گیرد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و در صورت لزوم با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت انجام شود. 8 - بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل: آقای آرش عبدالرسولی به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه عبدالرسولی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی