اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8643

شناسه ملی: 10740077879

تاریخ ثبت: 1389/03/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/16:

64,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/3/89 تحت شماره 8643 و شناسه ملی 107400XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/3/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تهیه زمین و ساخت مسکن برای اعضای واجد شرایط. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت 5 سال. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان لرستان، شهر خرم آباد خ انقلاب، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/64 ریال منقسم به 43 سهم 000/500/1 ریالی که تعداد 43 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/21 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 450/3300 مورخ 18/11/88 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای کیومرث حسن نژاد به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حمید زینی وند به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علی محمد پنجی پور به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای کامران صفریان به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب شدند. 55 آقای کامران صفریان به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره باامضای نایب رییس و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم فتانه آزادی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای محمدکریم رضایی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی