اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 84558

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/7/88 شرکت مزبور که در تاریخ 6/8/88 واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید ابوالفضل سجادی به سمت بازرس اصلی و محمدهادی حامدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مجید بقایی سنگری و علی بقایی سنگری و منظر رستم نژادفرد به موضوع شرکت عبارات ذیل الحاق گردیدند فعالیت در زمینه نظارت و اجرا امور ساختمان سازی و راه سازی و پیمانکاری مربوط به ساختمان و تاسیس ات و شبکه های آب رسانی و ایجاد فضای سبز و واردات مصالح ساختمانی و ارایه خدمات کامپیوتری سخت افزار در نتیجه ماده در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید علی بقایی سنگری به سمت رییس هییت مدیره و منظر رستم نژادفرد به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید بقایی سنگری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بهادار بانکی و سایر مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/3/87 شرکت مزبور که در تاریخ 4/4/87 واصل گردید: آقای ابوالفضل سجادی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدهادی حامدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی بقایی سنگری به سمت رییس هییت مدیره، خانم منظر رستم نژادفرد به سمت نایب رییس هییت مدیره، مجید بقایی سنگری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/9/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد، سرمایه شرکت مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 5 ریال منقسم به 500 سهم با نام 000 ‚ 10 ریالی که تماما پرداخت شده می باشد، آقایان مجید بقایی سنگری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره علی بقایی سنگری به سمت رییس هییت مدیره و خانم رستم نژادفرد به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. آقایان ابوالفضل سجادی به سمت بازرس اصلی و محمدهادی حامدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی صادره بشماره33630/32-11/8/82 شرکت ساختمانی سنگر بنا سهامی خاص بشماره ثبت 84558 اشعار میدارد اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا پس از تبدیل نوع شرکت به مسئولیت محدود بشرح ذیل میباشد که در آگهی قبل ازقلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح میگردد: محمد اسماعیل ولایت معادل مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه. منظر رستم نژاد معادل مبلغ 1500000 ریال سهم الشرکه . فرحناز دلاوری معادل مبلغ 1500000 ریال سهم الشرکه. علی بقائی سنگری معادل مبلغ 1500000 ریال سهم الشرکه. مجید بقائی سنگری معادل مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 21/7/82 واصل گردید: آقای ابوالفضل سجادی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد هادی حامدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی