اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 60484

شناسه ملی: 14006511041

تاریخ ثبت: 1395/10/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: مشهد خیابان هاشمی نژاد هاشمی نژاد 9 پلاک 18 واحد 8

تاریخ تاسیس: 1395/10/28

کد پستی: 9144683865

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980302XXXX51543 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ خانم سیده فایزه حیدری رحمت آبادی کد ملی: 092094XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه برادران روحانی کد ملی: 093156XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمهدی حسینی حصاری کد ملی: 094271XXXX و خانم مریم سعیدی نجات کد ملی: 093155XXXX و آقای سیدمحمدصادق حسینی حصاری کد ملی: 092530XXXX ش 980302XXXX96811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدمهدی حسینی حصاری کد ملی: 094271XXXX به سمت:رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای مریم سعیدی نجات کد ملی: 093155XXXX به سمت:نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمد صادق حسینی حصاری کد ملی: 092530XXXX به سمت: عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 980302XXXX77357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/28:

تاسیس شرکت سهامی خاص نرمین بهداشت رادکان درتاریخ 28/10/1395 به شماره ثبت 60484 به شناسه ملی 140065XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و فراوری و بسته بندی کلیه محصولات بهداشتی و آرایشی و انواع شوینده ها، بازرگانی شامل: تهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، حق العمل کاری، ثبت سفارش، اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مشهد ـ خیابان هاشمی نژاد ـ هاشمی نژاد 9 ـ پلاک 18 ـ واحد 8 کدپستی 914468XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 که تعداد 0 سهم آن بی نام می باشد اولین مدیران: خانم مریم سعیدی نجات به شماره ملی 093155XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سیدمهدی حسینی حصاری به شماره ملی 094271XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیده فایزه حیدری رحمت آبادی کد ملی 092094XXXX به سمت بازرس اصلی صدیقه برادران روحانی به شماره ملی 093156XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951028XXXX25948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی