اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10506

شناسه ملی: 10103428023

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 3837143574

آدرس: نشانی قبلی به اراک شهرک صنعتی خیر آباد خیابان 307

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/28:

100,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

20,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/01:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 6XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال منقسم به 50000 سهم 2000000 ریالی که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده، افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. / ش 980508XXXX78216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حمیدرضا صیادی با شماره ملی 334155XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد قربانی با شماره ملی 062229XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 2 روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب شد. ـ 3 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1397 تصویب گردید. / ش 980508XXXX25437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به ماده 40 اساسنامه، بند 21 به این شرح اضافه گردید: اجازه تضمین شرکت جهت اشخاص حقیقی و حقوقی به مدیران. / ش 971123XXXX61774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1396 به تصویب رسید. 2 ـ عباس احمدی به شماره ملی 062006XXXX ، فهیمه محمدی به شماره ملی 053237XXXX و بهنام محمدی به شماره ملی 053465XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ حمیدرضا صیادی به شماره ملی 334159XXXX به سمت بازرس اصلی و لیلا عموجانی به شماره ملی 061019XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه نوید جهت درج اگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش 970617XXXX00329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عباس احمدی به شماره ملی 062006XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، فهیمه محمدی به شماره ملی 053237XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهنام محمدی به شماره ملی 053465XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد. / ش 970617XXXX80328 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره اختیارات مندرج در بند 13 ماده چهل اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقبف اشخاص و اموال دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . / ش 970416XXXX60394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی 101030XXXX3 به عنوان بازرس اصلی وحمیدرضا صیادی به کد ملی 334159XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 961226XXXX14317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 95 تصویب گردید. 2 ـ حسن اناری به کد ملی 571889XXXX به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا صیادی به کد ملی 334159XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ش 960926XXXX59514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 20 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 60 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 50 . 000 سهم 1 . 200 . 000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده، افزایش یافته و ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش 960926XXXX66216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 50000 سهم 400000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده، افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. / ش 950904XXXX89101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عباس احمدی به شماره ملی 062006XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ، فهیمه محمدی به شماره ملی 053237XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهنام محمدی به شماره ملی 053465XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی و قراردادها و بطور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.حدود اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه می باشد. / ش 950725XXXX89212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1394 به تصویب رسید. 2 ـ عباس احمدی به شماره ملی 062006XXXX ، فهیمه محمدی به شماره ملی 053237XXXX و بهنام محمدی به شماره ملی 053465XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ لطف اله عبدی به شماره ملی به 062120XXXX به سمت بازرس اصلی و حسن اناری به شماره ملی 571889XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. - 4 روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش 950725XXXX17834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به اراک -شهرک صنعتی خیر آباد -خیابان 307 -کدپستی 383714XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. / ش 950725XXXX09727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس احمدی به کد ملی 062006XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم فهیمه محمدی به کد ملی 053237654 به سمت رییس هییت مدیره و بهنام محمدی به کد ملی 053465XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق بهادارو اسناد تعهد آور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و قراردادها و به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 930916XXXX21706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 22/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حسن اناری به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی اسدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: خانم فهیمه محمدی و آقای بهنام محمدی و آقای عباس احمدی تا تاریخ 29/12/90 . 4 ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. 5 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فهیمه محمدی بسمت رییس هییت مدیره و آقای بهنام محمدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس احمدی بسمت عضو هییت مدیره و آقای عباس احمدی بسمت مدیرعامل. 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 7/8/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدرضا کرمی نیا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن اناری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 19/8/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی و آقای بهنام محمدی و خانم فهیمه محمدی تا تاریخ 19/8/1390 . در تاریخ 27/10/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/27:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فهیمه محمدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهنام محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس احمدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس احمدی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/10/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/7/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از بامسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 1 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به 000/50 سهم 000/100 ریالی که تعداد 000/50 سهم بانام می باشد که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی به سمت رییس هییت مدیره، آقای بهنام محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم فهیمه محمدی به سمت عضو هییت مدیره، خانم فهیمه محمدی به سمت مدیرعامل. 4 ـ 1 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا ثابت رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ 1 ـ آقای محمدرضا کرمی نیا به عنوان بازرس اصلی، خانم فرخنده یوسفی امین به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 23/8/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/7/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم فهیمه محمدی با پرداخت مبلغ 000/900/449 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/450 ریال افزایش داد. آقای بهنام محمدی به شماره ملی 053465XXXX به شماره شناسنامه 6514 تاریخ تولد 15/6/1365 فرزند حسین با پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال به صندوق شرکت، ر ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس احمدی با پرداخت مبلغ 000/100/499/4 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/4 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 13/8/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی