اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 983

شناسه ملی: 10720116226

تاریخ ثبت: 1386/01/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/08:

2,100,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/02/1397 و برابر تاییدیه شماره 2715/22 مورخ 03/04/97 اداره تعاون وکارورفاه اجتماعی شهرستبان رودبارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اساسنامه جدید شرکت تعاونیدر 52 ماده و 31 تبصره به تصویب اعضا رسید. ش 970509XXXX43946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1397 و برابر تاییدیه شماره 3715/22 مورخ 03/04/97 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رودبارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فریبا غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265892XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحمن غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265954XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مظفر غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265970XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند و نیز آقای رحمن غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265954XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا 1 - آقای رحمن غضنفرزاده کپته مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به عنوان دارنده امضای ثابت و 2 - خانم فریبا غضنفرزاده کپته رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 970509XXXX49298 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/02/1397 و برابر تاییدیه شماره 3715/22 مورخ 03/04/97 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رودبار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فریبا غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265892XXXX وآقای رحمن غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265954XXXX و آقای مظفر غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265970XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وآقای کامران غظنفرزاده کپته به شماره ملی 265890XXXX و خانم لیلا شعاع خواه به شماره ملی 432076967 به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای ناصر غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265994XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای میلاد غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265015XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 -روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. ش 970509XXXX81567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/11:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/12/92 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید 1 ـ خانم عشرت غضنفرزاده و رامین غضنفرزاده هر کدام 3 سه سهم پنجاه هزار ریالی خود را به آقای مظفر غضنفرزاده واگذار و خود با دریافت کلیه حق و حقوق خویش از شرکت خارج شدند 2 ـ آقای ناصر غضنفرزاده کد ملی 265994XXXX و آقای میلاد غضنفرزاده کد ملی 265015XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ خانم فریبا غضنفرزاده کد ملی 265892XXXX و آقای رحمان غضنفرزاده کد ملی 265954XXXX و آقای مظفر غضنفرزاده به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم لیلا شعاع خواه به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که در نتیجه فریبا غضنفرزاده به سمت رییس هییت مدیره و رحمان غضنفرزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و لیلا شعاع خواه به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین که کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات با امضای رحمان غضنفرزاده و فریبا غضنفرزاده بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد ش 735400XXXX110727XXXX معاون و مسیول ثبت شرکت های رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/30:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/10/92 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان رحمان لطفی پور و حاتم تقی زاده به ترتیب هریک سه سهم پنجاه هزار ریالی خود را به آقایان کامران غضنفرزاده و ناصر غضنفرزاده واگذار و خود از شرکت خارج گردیدند. 2 ـ آقایان ناصر غضنفرزاده و میلاد غضنفرزاده به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ خانم فریبا غضنفرزاده و آقای رحمان غضنفرزاده و خانم لیلا شعاع خواه و آقای رامین غضنفرزاده به عنوان اعضا برای مدت سه سال انتخاب شدند. در نتیجه خانم فریبا غضنفرزاده به سمت رییس هییت مدیره، آقای رحمان غضنفرزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم لیلا شعاع خواه به سمت منشی هییت مدیره، رحمان غضنفرزاده به سمت مدیر عامل تعیین و کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره بامضای رحمان غضنفرزاده و فریبا غضنفرزاده بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 735400XXXX110713XXXX معاون و مسیول ثبت شرکتهای رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1391 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 آقایان رامین غضنفر زاده، کامران غضنفر زاده و خانم عشرت غضنفر زاده و ناصر غضنفر زاده هرکدام کلیه سهام 2572 سهم 000/100 ریالی خود را به ترتیب به آقایان حاتم تقی زاده میلاد غضنفر زاده مظفر غضنفر زاده و لیلا شعاع خواه واگذار نمودند و خود با دریافت کلیه حق و حقوق خویش از شرکت خارج گردیدند. 2 میلاد غضنفر زاده و حاتم تقی زاده به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 لیلا شعاع خواه به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت باقیمانده قانونی هییت مدیره انتخاب گردید. ش 735400XXXX110639XXXX معاون و مسیول ثبت شرکت های رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/18:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه: 15/11/89 و هییت مدیره مورخه 14/12/89 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 1 آقایان کامران غضنفر زاده و ناصر غضنفر زاده به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند 2 خانم فریبا غضنفر زاده و آقایان رحمان غضنفر زاده و رحمان لطفی پور به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای رامین غضنفر زاده به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند در نتیجه خانم فریبا غضنفر زاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحمان غضنفر زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و رحمان لطفی پور به سمت منشی هییت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا رحمان غضنفر زاده نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم فریبا غضنفر زاده رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. معاون و مسیول ثبت شرکتهای رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخه 8/11/87 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 28 تبصره به تصویب رسید. 2 - آقای مجید یگانه ارشد و خانمها معصومه یگانه ارشد و پوران حبیبی و عذرا غضنفرزاده هر یک تمام سهام خود را به ترتیب به آقای رحمان لطفی پور و خانم فریبا غضنفرزاده و آقای ناصر غضنفرزاده و آقای رحمان غضنفرزاده واگذار و از شرکت خارج شدند. 3 - سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/2 ریال به مبلغ 000/400/800/1 ریال رسید و سهام هر یک از اعضا از 3 سهم یکصد هزار ریالی به 2572 سهم یکصد هزار ریالی و تعداد کل سهام شرکت از 21 سهم به 18004 سهم رسید. 4 - خانم فریبا غضنفرزاده به جای خانم معصومه یگانه به عنوان عضو اصلی هییت مدیره (منشی) و آقای رحمان غضنفرزاده به جای کامران غضنفرزاده به عنوان رییس هییت مدیره برای بقیه مهلت قانونی هییت مدیره تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/1/86 تحت شماره 983 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: پرورش مرغ گوشتی 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال منقسم به 21 سهم بانام یکصد هزار ریالی که مبلغ هفتصد هزار ریال آن نقداً واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: استان گیلان- رودبار- رستم آباد 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان کامران غضنفرزاده و رامین غضنفرزاده و خانم معصوم یگانه ارشد به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و عشرت غضنفرزاده به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند در نتیجه آقای کامران غضنفرزاده به سمت رییس هییت مدیره و رامین غضنفرزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و معصومه یگانه ارشد به سمت منشی هییت مدیره و پوران حبیبی به سمت مدیر عامل شرکت تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضا پوران حبیبی مدیر عامل و کامران غضنفرزاده رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: مجید یگانه ارشد و عذرا غضنفرزاده به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7 - محل شعب شرکت: ندارد. 8 - روزنامه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی