اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 57

شناسه ملی: 10860017668

تاریخ ثبت: 1384/09/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل دفتر شرکت به نشانی خیابان امام خمینی کوچه جنب بانک صادرات

کد پستی: 7961644518

تاریخ تاسیس: 1384/09/23

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: مهرداد بدخش به شماره ملی 348971XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل مسعود شکراللهی به شماره ملی 348928XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شهرزاد شکرانیان به شماره ملی 348928XXXX به سمت عضو هییت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای مهرداد بدخش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940331XXXX48633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل دفتر شرکت به نشانی خیابان امام خمینی کوچه جنب بانک صادرات کد پستی 796164XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940331XXXX23842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهرداد بدخش به شماره ملی 348971XXXX مسعود شکراللهی به شماره ملی 348928XXXX شهرزاد شکرانیان به شماره ملی 348928XXXX - عادل معماری به شماره ملی 344078XXXX به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم شیروانی به شماره ملی 229704XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940331XXXX77957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/23:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدمات مسافرت هوایی سجاد بستک که در تاریخ 23/9/84 تحت شماره 57 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/9/84 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تنظیم و اجرای برنامه مسافرتهای هواپیمایی بطور مستقیم و یا فروش بلیط مسافرتهای هوایی، ذخیره جا، تنظیم و اجرای مسافرتهای گروهی و گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی، دریایی، هوایی و بطور کلی با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: بستک، خیابان سپاه، جنب کلانتری، کد پستی 74195 - 79619 4 - سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیون ریال منقسم به یکصد سهم 000/300 ریالی با نام که مبلغ 000/500/10 ریال آن طی گواهی شماره 153 مورخه 6/9/84 بانک ملی ایران شعبه بسیج بستک پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان مهرداد بدخش به عنوان رییس هییت مدیره، محمد آگاه نایب رییس هییت مدیره، آقای مسعود شکرالهی عضو هییت مدیره و آقای سید علی اکبر سجادی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان محمد رفیع بدخش به عنوان بازرس اصلی و عبدالله شکراللهی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد بستک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی