اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 228307

شناسه ملی: 10102694447

تاریخ ثبت: 1383/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1969943399

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله کاووسیه خیابان ولیعصر خیابان شهید برادران شریفی پلاک 52 طبقه منفی 1

تاریخ تاسیس: 1383/05/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/06:

54,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

36,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

60,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/25:

60,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/25:

102,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/27:

60,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/30:

66,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/16:

60,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/23:

16,700,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید برادران شریفی ، پلاک 52 ، طبقه منفی 1 کدپستی 196994XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981204XXXX15129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان ری، بخش قلعه نو، دهستان قلعه نو، روستا فیروزآباد، (فیروزآباد)، جاده ورامین، پلاک 135 ، طبقه اول، واحد 1 ، کدپستی: 184313XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980318XXXX06920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای فردین اجلالی بشماره ملی 489971XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای محمد مهدی مقصودی نژاد بشماره ملی 004383XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) خانم شادی ستار بگلو به شماره ملی 006162XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای رضا پور امینی به شماره ملی 049335XXXX بسمت عضو (خارج از شرکا) آقای فرهاد نکوزاد بشماره ملی 193099XXXX و بسمت عضو (خارج از شرکا) امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971106XXXX16282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی مقصودی نژاد بشماره ملی 004383XXXX با دریافت 000/000/50 ریال کل سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید آقای رضا طالبی جعفری بشماره ملی 003995XXXX0 با دریافت 000/000/5 ریال کل سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید خانم سحر صمیمی بشماره ملی 489976XXXX با دریافت 000/000/5 ریال کل سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید آقای فردین اجلالی بشماره ملی 489971XXXX با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 000 , 000 , 350 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 650 ریال به مبلغ 000 , 000 , 500 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: آقای فردین اجلالی شماره ملی 489971XXXX دارنده 000 , 000 , 440 ریال سهم الشرکه خانم شادی ستار بگلو شماره ملی 006162XXXX دارنده 000 , 000 , 150 ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی مقصودی نژاد شماره ملی 004383XXXX دارنده 000/000/50 ریال سهم الشرکه آقای رضا طالبی جعفری شماره ملی 003995XXXX دارنده 000/000/5 ریال سهم الشرکه خانم سحر صمیمی شماره ملی 489976XXXX دارنده 000/000/5 ریال سهم الشرکه پ 971106XXXX21669 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شادی ستار بگلو بشماره ملی 006162XXXX با پرداخت مبلغ 000 , 000 , 150 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 500 ریال بمبلغ 000 , 000 , 650 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید اسامی و سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: آقای فردین اجلالی شماره ملی 489971XXXX دارنده 000 , 000 , 440 ریال سهم الشرکه خانم شادی ستار بگلو شماره ملی 006162XXXX دارنده 000 , 000 , 150 ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی مقصودی نژاد شماره ملی 004383XXXX دارنده 000/000/50 ریال سهم الشرکه آقای رضا طالبی جعفری شماره ملی 003995XXXX دارنده 000/000/5 ریال سهم الشرکه خانم سحر صمیمی شماره ملی 489976XXXX دارنده 000/000/5 ریال سهم الشرکه پ 971106XXXX35843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین اجلالی بشماره ملی 489971XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدی مقصودی نژاد بشماره ملی 004383XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای رضا طالبی جعفری بشماره ملی 003995XXXX و خانم سحر صمیمی بشماره ملی 489976XXXX بسمت عضو و آقای فرهاد نکوزاد بشماره ملی 193099XXXX به سمت عضو به مدت نا محدود انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950818XXXX77122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد نکو زاد به شماره ملی 193099XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ 60000000 ریال به مبلغ 54000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای فردین اجلالی به شماره ملی 489971XXXX دارای مبلغ 52800000 ریال آقای رضا طالبی جعفری به شماره ملی 003995XXXX دارای مبلغ 600000 ریال خانم سحر صمیمی به شماره ملی 489976XXXX دارای مبلغ 600000 ریال. پ 950421XXXX38690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی محمد حسنی به شماره ملی 006500XXXX با دریافت مبلغ 6000000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم فاطمه طارمی به شماره ملی 005727XXXX9 با دریافت مبلغ 18000000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 60000000 ریال به مبلغ 36000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: فردین اجلالی به شماره ملی 489971XXXX دارنده 28800000 ریال سهم الشرکه فرهاد نکوزاد به شماره ملی 193099XXXX دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه رضا طالبی جعفری به شماره ملی 003995XXXX دارنده 600000 ریال سهم الشرکه سحر صمیمی به شماره ملی 489976XXXX دارنده 600000 ریال سهم الشرکه پ 941204XXXX61361 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد نکوزاد بشماره ملی 193993188 بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فردین اجلالی بشماره ملی 489971XXXX بسمت رییس هییت مدیره و رضا طالبی جعفری بشماره ملی 003995XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و سحر صمیمی به شماره ملی 489976XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مهدی وطن زاده به شماره ملی 146527XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941204XXXX33793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فردین اجلالی بشماره ملی 489971XXXX با پرداخت مبلغ ی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 52800000 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 36000000 ریال به مبلغ 60000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: فردین اجلالی به شماره ملی 489971XXXX دارنده 52800000 ریال سهم الشرکه فرهاد نکوزاد به شماره ملی 193099XXXX دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه رضا طالبی جعفری به شماره ملی 003995XXXX دارنده 600000 ریال سهم الشرکه سحر صمیمی به شماره ملی 489976XXXX دارنده 600000 ریال سهم الشرکه پ 941204XXXX25147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد مرادی به شماره ملی 005565XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود و آقای سعید مسلمی به شماره ملی 484912XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود و خانم شادی ستار بگلو به شماره ملی 006162XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه و آقای بابک هاشم زاده به شماره ملی 280262XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 102000000 ریال به مبلغ 60000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. اسامی و سهم الشرکه شرکا پس ازکاهش سرمایه بشرح فوق می باشد. آقای فردین اجلالی 489917XXXX دارنده 28800000 ریال سهم الشرکه ـ آقای فرهاد نکوزاد 193099XXXX دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه ـ آقای مرتضی محمد حسنی 006500XXXX00 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم فاطمه طارمی 005727XXXX دارنده 18000000 ریال سهم الشرکه ـ آقای رضا طالبی جعفری 003995XXXX دارنده 600000 ریال سهم الشرکه ـ خانم سحر صمیمی 489976XXXX دارنده 600000 ریال سهم الشرکه. پ 930402XXXX6 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین اجلالی به شماره ملی 489971XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای مرتضی محمد حسنی به شماره ملی 006500XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای فرهاد نکوزاد به شماره ملی 193993188 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای رضا طالبی جعفری به شماره ملی 003995XXXX و خانم سحر صمیمی به شماره ملی 489976XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از سه نفر از مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1830258 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/03:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین اجلالی کد ملی 489971XXXX با پرداخت مبلغ 000/800/22 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/800/28 ریال افزایش داد و خانم فاطمه طارمی کد ملی 005727XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/18 و آقای رضا طالبی جعفری کد ملی 003995XXXX با پرداخت مبلغ 000/600 ریال و خانم سحر صمیمی کد ملی 489976XXXX با پرداخت مبلغ 000/600 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/60 ریال به مبلغ 000/000/102 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت اصلاح گردید و اسامی و سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح فوق می باشد. آقای صمد مرادی دارنده دارنده 000/400/29 ریال سهم الشرکه آقای فردین اجلالی 489971XXXX دارنده 000/800/28 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه طارمی 005727XXXX دارنده 000/000/18 ریال سهم الشرکه آقای فرهاد نکوزاد 193099XXXX دارنده 000/000/6 ریال سهم الشرکه آقای سعید مسلمی 484912XXXX دارنده 000/000/6 ریال سهم الشرکه آقای مرتضی محمد حسنی 006500XXXX دارنده 000/000/6 ریال سهم الشرکه خانم شادی ستار بگلو 006162XXXX دارنده 000/000/6 ریال سهم الشرکه آقای بابک هاشم زاده 280262697 دارنده 000/600 ریال سهم الشرکه آقای رضا طالبی جعفری 003995XXXX دارنده 000/600 ریال سهم الشرکه خانم سحر صمیمی 489976XXXX دارنده 000/600 ریال سهم الشرکه پ 1830257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/12:

پیرو آگهی شماره 54698/92 مورخ 26/3/92 سهم الشرکه آقای بابک هاشم زاده کد ملی 280262697 به مبلغ 000/600 ریال و آقای صمد مرادی کد ملی 005565XXXX به مبلغ 000/000/30 ریال می باشد و پیرو آگهی شماره 139230XXXX06000356 مورخ 13/5/92 نام مدیر عامل آقای فرهاد نکوزاد کد ملی 193099XXXX می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 1740492 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمد مرادی کد ملی 005565XXXX با دریافت 000/600 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 000/400/29 ریال کاهش داد. فرهاد نکوزاد کد ملی 193099XXXX با دریافت 000/6000 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/6 ریال کاهش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/600/66 ریال به 000/000/60 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. پ 1689497 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره آقای فرزاد نکوزاد کد ملی 193099XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای فردین اجلالی کد ملی 489971XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره آقای صمد مرادی کد ملی 005565XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای مرتضی محمدحسنی کد ملی 006500XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای بابک هاشم زاده کد ملی 280262XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از سه نفر اعضای ذیل ( مدیر عامل رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره ) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1689496 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/2/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 6/3/92 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد نکوزاد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و فردین اجلالی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و صمد مرادی به سمت عضو نایب رییس هییت مدیره و مرتضی محمدحسنی به سمت عضو هییت مدیره و بابک هاشم زاده به سمت عضو هییت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از سه نفر ( مدیر عامل رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سعید مسلمی به ش ملی 484912XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بابک هاشم زاده به ش ملی 280262XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/6 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/60 ریال به مبلغ 000/600/66 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بنابراین اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به انضمام سعید مسلمی و بابک هاشم زاده به قرار ذیل است: فردین اجلالی به ش ملی 489971XXXX مبلغ 000/000/6 ریال و شادی ستاربیگلو به ش ملی 006162XXXX مبلغ 000/000/6 ریال و صمد مرادی به ش ملی 005565XXXX مبلغ 000/000/3 ریال و مرتضی محمدحسنی به ش ملی 006500XXXX مبلغ 000/000/6 ریال و فرهاد نکوزاد به ش ملی 193099XXXX مبلغ 000/000/12 ریال پ 1661506 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/89 به موضوع شرکت عبارت طراحی مشاوره اجرا ساخت و پیمانکاری در خصوص احداث راه ها و بزرگراه ها ابنیه فلزی و بتونی اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. فرهاد نکوزاد فرزند محمدعلی به ش. ش 4708 متولد 1364 به کد ملی 193099XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/12 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. شادی ستاربگلو با پرداخت مبلغ 000/500/4 ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/6 ریال افزایش دادند. فردین اجلالی با پرداخت مبلغ 000/200/4 ریال بصندوق شرکت و صمد مرادی با پرداخت مبلغ 000/700/26 ریال و مرتضی محمدحسنی با پرداخت مبلغ 000/700/2 ریال به صندوق شرکت هر کدام به ترتیب سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/6 ریال و 000/000/30 ریال و 000/000/6 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/100/60 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فرهاد نکوزاد به کد ملی 193099XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و فردین اجلالی به کد ملی 489971XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و صمد مرادی به کد ملی 005565126 به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و بابک هاشم زاده خارج از شرکا به کد ملی 280262XXXX و مرتضی محمدحسنی به کد ملی 006500XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از سه نفر اعضای ذیل مدیر عامل رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضا نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از 3 نفر اعضای ذیل ( مدیر عامل رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره) با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 13/4/89 فردین اجلالی با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/800/1 ریال کاهش داد. شادی ستار بگلو با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/1 ریال کاهش داد. لذا سرمایه شرکت از مبلغ 000/700/16 ریال به 000/000/10 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. فردین اجلالی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره صمد مرادی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و مرتضی محمدحسنی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 23/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به تولید و پرورش گیاهان مثمر و غیر مثمر طراحی اجرا و نگهداری فضای سبز شهری و توسعه عمودی فضای سبز خدمات تنظیفات اماکن عمومی و اجرای سیستمهای گلخانه ای واردات و صاردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی طراحی و اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری و آبرسانی تحت فشار ابنیه و محوطه سازی تاسیس ات برق و اجرای نورپردازی اجرای مبلمان شهری و دستگاههای ورزشی اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور تغییر نمود. آدرس شرکت به نشانی تهران بزرگراه ستاری بلوار فردوس غرب ورزی جنوبی خ 19 غربی پ 10 کدپستی: 148367911 انتقال و مواد مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. صمد مرادی فرزند داود به ش.ش 3283 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/300/3 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مرتضی محمدحسنی فرزند اکبر به ش.ش 2757 صادره از تهران با پراخت مبلغ 000/300/3 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. محمدتقی حبیبی فرزند عباس به ش.ش 7054 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/100 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به 000/700/16 ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت. فردین اجلالی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و صمد مرادی به سمت رییس هییت مدیره و عضو و مرتضی محمدحسنی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره مشترکا با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/5/83 تحت شماره 228307 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طرح اجرا مشاوره و نگهداری از فضای سبز، طراحی و مشاوره در زمینه فضای سبز خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی از داخل و خارج از کشور. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران، صادقیه، بلوار فردوس، بلوار شقایق، نبش کوچه 17 شرقی، پ 23 ، واحد 152/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال. 4 مدیران شرکت: فردین اجلالی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، خانم شادی ستاربگلو به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی