اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2404

شناسه ملی: 14008481107

تاریخ ثبت: 1398/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7318973465

تاریخ تاسیس: 1398/04/29

آدرس: استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش مرکزی ، شهر کازرون ، فرهنگ شهر ، کوچه 5 ولی عصر ، کوچه 4 ولی عصر ، پلاک 0 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت آرین کبیر پارس در تاریخ 29/04/1398 به شماره ثبت 2404 به شناسه ملی 140084XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کشت، تولید، توزیع، صادرات و واردات رب فله گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی با رعایت قوانین و مقرات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان کازرون، بخش مرکزی، شهر کازرون، فرهنگ شهر، کوچه 5 ولی عصر، کوچه 4 ولی عصر، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 731897XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 270 مورخ 12/02/1398 نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد 7321 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای علی آرین به شماره ملی 236021XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر آرین به شماره ملی 236029XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ماشااله آرین به شماره ملی 237214XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا علی آرین به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم وجیهه برزیگر به شماره ملی 237187XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هادی آرین به شماره ملی 237190XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980429XXXX00398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی