اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2883

شناسه ملی: 10780063544

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

کد پستی: 3815985591

آدرس: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک 17 دستگاه کوچه شهید وحدتی کوچه سلمان فارسی پلاک 22 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سیدمحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053296XXXX و سیدمهدی خاتمی نژاد به شماره ملی 053238XXXX و فاطمه جمشیدی به شماره ملی 053251XXXX و سیدشمس اله خاتمی نژاد به شماره ملی 484923XXXX و سیداحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053070XXXX و فهیمه سادات خاتمی نژاد به شماره ملی 053499XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ سمیه مبارک آبادی به شماره ملی 053303XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد فتحی به شماره ملی 053336XXXX برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970322XXXX90329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سیدشمس اله خاتمی نژاد به شماره ملی 484923XXXX به عنوان مدیرعامل وعضو هییت مدیره و سیداحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053070XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و سیدمهدی خاتمی نژاد به شماره ملی 053238XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سیدمحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053296XXXX و فاطمه جمشیدی به شماره ملی 053251XXXX و فهیمه سادات خاتمی نژاد به شماره ملی 053499XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق، مدارک و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با مهر شرکت به همراه یک امضا از بین مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره معتبر می باشد. 3 ـ هییت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده 25 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش 970322XXXX50373 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ 17 دستگاه ـ کوچه شهید وحدتی ـ کوچه سلمان فارسی ـ پلاک 22 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 381598XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. / ش 961206XXXX44871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). / ش 951127XXXX42440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سید شمس اله خاتمی نژاد به شماره ملی 484923XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، سید احمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053070XXXX به سمت رییس هییت مدیره، سید مهدی خاتمی نژاد به شماره ملی 053238XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، سید محمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053296XXXX ، فاطمه جمشیدی به شماره ملی 053251XXXX و فهیمه سادات خاتمی نژاد به شماره ملی 053499XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 1/3/97 ) انتخاب شدند. / ش 950427XXXX97815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 7 نفر به 6 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. / ش 950427XXXX87163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید شمس اله خاتمی نژاد به شماره ملی 484923XXXX ، سید احمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053070XXXX ، سید محمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053296XXXX ، سید مهدی خاتمی نژاد به شماره ملی 053238XXXX ، فاطمه جمشیدی به شماره ملی 053251XXXX و فهیمه سادات خاتمی نژاد به شماره ملی 053499XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 1/3/97 ) انتخاب شدند. / ش 950427XXXX46673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی 101001XXXX9 به سمت بازرس اصلی و محمد فتحی به شماره ملی 053336XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. / ش 950326XXXX97977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سید شمس اله خاتمی نژاد به شماره ملی 484923XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ سیداحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053070XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ سیدمهدی خاتمی نژاد به شماره ملی 053238XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدداود خاتمی نژاد به شماره ملی 484982XXXX و سیدمحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053296XXXX ومجید قاسمی به شماره ملی 005769XXXX وفاطمه جمشیدی به شماره ملی شماره 053251XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اوراق، مدارک و اسناد بهادار تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با مهرشرکت به همراه یک امضا از بین مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ 3 هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 25 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. / ش 950326XXXX27896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1394 به تصویب رسید. ـ 2 سید شمس اله خاتمی به شماره ملی شماره 484923XXXX ـ سید داود خاتمی نژاد به شماره ملی شماره 484982XXXX ـ سید احمد خاتمی نژاد به شماره ملی شماره 053070XXXX ـ سید محمد خاتمی نژاد به شماره ملی شماره 053296XXXX ـ سید مهدی خاتمی نژاد به شماره ملی شماره 053238XXXX ـ مجید قاسمی به شماره ملی شماره 005769XXXX ـ فاطمه جمشیدی به شماره ملی 053251XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 3 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی 101001XXXX9 به سمت بازرس اصلی و محمد فتحی به شماره ملی 053333XXXX9 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. / ش 950326XXXX30153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی 101038XXXX0 به سمت بازرس اصلی و محمد فتحی به شماره ملی 053336XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش 950320XXXX28172 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی خاتمی نژاد به شماره ملی 053238XXXX وخانم فاطمه جمشیدی به شماره ملی 053251XXXX و آقای سیدداود خاتمی نژاد به شماره ملی 484982XXXX وآقای سیدمحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053296XXXX وآقای سیداحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053070XXXX وآقای سیدشمس اله خاتمی نژاد به شماره ملی 484923XXXX وآقای مجید قاسمی به کد ملی 005769XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت 20/3/1395 انتخاب گردیدند. ش 940517XXXX76423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی خاتمی نژاد به شماره ملی 053238XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخانم فاطمه جمشیدی به شماره ملی 053251XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای سید داود خاتمی نژاد به شماره ملی 484982XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای سیدمحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053296XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای سیداحمد خاتمی نژاد به شماره ملی 053070XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای سیدشمس اله خاتمی نژاد به شماره ملی 484923XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مجید قاسمی به کد ملی 005769XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت 20/3/1395 انتخاب گردیدند. ش 940517XXXX22537 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل واریز نقدی سهامداران و از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام از مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال افزایش یافت که مبلغ افزایش سرمایه برابر گواهی شماره 511 مورخ 27/12/93 نزد بانک سپه شعبه مسجد سیدهای اراک پرداخت گردیده است.در نتیجه ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریالی می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. / ش 940124XXXX09453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/26:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید شمس اله خاتمی نژاد به کد ملی 484923XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سید احمد خاتمی نژاد به کد ملی 053070XXXX بسمت رییس هییت مدیره و سید مهدی خاتمی نژاد به کد ملی 053238XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و سید داود خاتمی نژاد به کد ملی 484982XXXX و سید محمد خاتمی نژاد به کد ملی 053296XXXX و مجتبی صابری انصاری به کد ملی 053211XXXX و فاطمه جمشیدی به کد ملی 053251XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و مدارک و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 25 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش 835170XXXX110278XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سید شمس اله خاتمی نژاد به کد ملی 484923XXXX و سید داود خاتمی نژاد به کد ملی 484982XXXX و سید احمد خاتمی نژاد به کد ملی 053070XXXX و سید محمد خاتمی نژاد به کد ملی 053296XXXX و سید مهدی خاتمی نژاد به کد ملی 053238XXXX و مجتبی صابری انصاری به کد ملی 053211XXXX و فاطمه جمشیدی به کد ملی 053251XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای محمد فتحی به کد ملی 053336XXXX بسمت بازرس اصلی و محمد صادق کیانی پور به کد ملی 062121XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1392 بتصویب رسید. 4 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش 835170XXXX110278XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده مورخ 4/9/87 شرکت مذکور که در تاریخ 4/12/87 به این اداره واصل گردیده است: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1386 به تصویب رسید. 2 - آقایان سیدشمس اله خاتمی نژاد، سید داود خاتمی نژاد، سید احمد خاتمی نژاد، سید محمد خاتمی نژاد، سید مهدی خاتمی نژاد و مجتبی صابری انصاری به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - آقای محمد صادق کیانی پور به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فتحی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 - روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/9/87 : آقای سید شمس اله خاتمی نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سید احمد خاتمی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید داود خاتمی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد و هییت مد یره کلیه اختیارات ماده 25 اساسنمه را به مدیرعامل تفویض نمود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/5/85 شرکت مذکور که در تاریخ 28/5/85 به این اداره واصل گردیده است: 1 - ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت در سال مالی 84 به تصویب رسید. 2 - آقایان سید شمس الدین خاتمی نژاد، سید داود خاتمی نژاد، سید محمد خاتمی نژاد و سید مهدی خاتمی نژاد و سید احمد خاتمی نژاد به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - آقای محمد صادق کیانی پور به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد فتحی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 - هفته نامه نوید جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/5/85 : آقای سید شمس الدین خاتمی نژاد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای سید احمد خاتمی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید داود خاتمی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید محمد خاتمی نژاد و آقای سید مهدی خاتمی نژاد به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 25 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. رییس ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/83 شرکت مذکور که در تاریخ 21/4/83 به این اداره واصل گردیده است: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 82 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان شمس اله خاتمی نژاد و داود خاتمی نژاد و احمد خاتمی نژاد و محمد خاتمی نژاد و مهدی خاتمی نژاد به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ آقای محمدصادق کیانی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فتحی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/4/83 : آقای شمس اله خاتمی نژاد به سمت مدیرعامل و آقای احمد خاتمی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای داود خاتمی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان محمد خاتمی نژاد و مهدی خاتمی نژاد به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و هییت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 25 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/83 تعداد اعضای هییت مدیره مندرج در ماده بیست اساسنامه از سه یا چهار نفر به پنج نفر افزایش یافت. مسیول ثبت شرکتهای اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی