اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3175

شناسه ملی: 14008057686

تاریخ ثبت: 1397/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/10/15

کد پستی: 4741931984

آدرس: استان مازندران ، شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، شهر بابلسر ، پاسداران ، خیابان شهید نورانی ، کوچه پاسداران 23 -LSB- شهیدبهزادشهرستانی -RSB- ، پلاک 0 ، ساختمان سامان ، طبقه ششم ، واحد 16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

10,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات تولید و کشاورزی سپهران کاشت فرداد آریایی درتاریخ 15/10/1397 به شماره ثبت 3175 به شناسه ملی 140080XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید تهیه، و توزیع خوراک طیور و دام وآبزیان واردات وصادرات مواد اولیه خوراک و افزودنی های خوراک دام و تولید کنستانتره و مکمل جهت خوراک دام و طیور، ساخت دان، پیش دان، مکمل و افزودنی های خوراک دام و طیور آبزیان، صادرات وواردات به همراه خرید وفروش محصولات مجاز بازرگانی ووسایل ولوازم مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ واعطای نمایندگی، شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدا ت، اخذ وام وتسهیلات از سیستم بانکی وموسسات مالی واعتبار، اخذ وام وتسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله ثبت و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مازندران، شهرستان بابلسر، بخش مرکزی، شهر بابلسر، پاسداران، خیابان شهید نورانی، کوچه پاسداران 23 [شهیدبهزادشهرستانی]، پلاک 0 ، ساختمان سامان، طبقه ششم، واحد 16 کدپستی 474193XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 56580382 مورخ 05/10/1397 نزد بانک ملت شعبه امام خمینی با کد 56580 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای جواد شادمانی به شماره ملی 003733XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای زهرا کاظم زاده به شماره ملی 206320XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی محمدیان امیری به شماره ملی 206352XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا منفرد نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کاظم پورکناری به شماره ملی 498976XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اصغر چهره گشاکناری به شماره ملی 498986XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971015XXXX69606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی