اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 38305

شناسه ملی: 10530508146

تاریخ ثبت: 1392/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان فارس شهر شیراز خیابان فال اسیری شرقی کوچه یک

کد پستی: 7157673656

تاریخ تاسیس: 1392/07/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/02:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/03:

شرکت فوق در تاریخ 02/07/1392 شماره ثبت 38305 و شناسه ملی 105305XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 02/07/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ساختمانی اجرا طراحی مجری گری نظارت و تعمیرات ساختمان و نقشه کشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان فارس، شهر شیراز خیابان فال اسیری شرقی کوچه یک، کدپستی 715767XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به ده سهم 000/000/10 ریالی که تعداد ده سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 396 مورخ 26/06/1392 نزد بانک ملی شعبه جانبازان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمد علی توکلی کد ملی 256006XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم پروین ناصری کد ملی 514954XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم پروانه توکلی کد ملی 257169XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم پروانه توکلی کد ملی 257169XXXX به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضا محمد علی توکلی و پروانه توکلی و پروین ناصری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا محمد علی توکلی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم طاهره توکلی کد ملی 257175XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم جمیله توکلی کد ملی 257170XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 434320XXXX111345XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی