اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 285192

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/13

آدرس: 1 2 استان تهران شهرستان تهران بزرگراه رسالت خ بنی هاشم مقابل برج نسترن ک شریعت

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/05/24:

296,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/13:

160,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ24/5/1387 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1- خانم زهراالیکائی به شماره ملی 659951XXXXبه شماره شناسنامه 784 تاریخ تولد 01/7/1340 فرزندعزیزاله با پرداخت مبلغ000/000/60ریال به صندوق شرکت ،درردیف شرکاقرارگرفت .آقای رضامردعلی ترکی باپرداخت مبلغ 000/000/16ریال به صندوق شرکت ،سهم الشرکه خودرابه مبلغ 000/000/160ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت ،ازمبلغ 000/000/220ریال به مبلغ 000/000/296ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 2-ماده 15اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 3-اعضاءهیئتمدیره برای مدت نامحدودبه قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای رضامردعلی ترکی وخانم زهراالیکائی وآقای حمیداسعدی . 4-سمت اعضاءهیئتمدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: خانم زهرا الیکائی به سمت نائبرئیس هیئتمدیره وآقای حمیداسعدی به سمت عضوهیئتمدیره وآقای رضامردعلی ترکی به سمت رئیس هیئتمدیره وآقای رضامردعلی ترکی به سمت مدیرعامل. 5-کلیه اوراق بهادار از قبیل چک - سفته - واوراق تعهدآور و قراردادهای عقوداسلامی عادی واداری باامضامدیرعامل بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. درتاریخ 15/7/1387ذیل دفترثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری ثبت وموردتأییدوامضاءقرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/9/1385 تحت شماره 285192 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/9/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتهای فنی مهندسی اعم از طراحی ساخت اجرا مشاوره در زمینه کلیه پروژههای صنعتی و غیر صنعتی و انجام امور تاسیساتی اعم از تاسیسات حرارتی و برودتی و سیستم های مکانیکال و الکتریکال و اتوماسیون اداری و صنعتی و خرید و فروش و تهیه و توزیع و تولید واردات و صادرات کلیه اقلام و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز موضوع فعالیت و سایر اقلام مجاز بازرگانی و صنعتی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن و کلیه فعالیتهای مجازی که به نحوی بر روند سوددهی شرکت موثر باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 2 ـ استان تهران شهرستان تهران بزرگراه رسالت ـ خ بنی هاشم ـ مقابل برج نسترن ـ ک شریعت ـ پ 176 ـ ط 2 واحدبی 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 160 , 000 , 000 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 4 ـ رضا مردعلی ترکی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 4 ـ زهره مردعلی ترکی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 4 ـ رضا مردعلی ترکی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر میباشد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی