اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 46875

شناسه ملی: 14006552319

تاریخ ثبت: 1395/11/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 6135843851

آدرس: شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز ، کوی گلستان ، خیابان آذر ، خیابان فروردین ، پلاک 52 ، مجتمع مهر 1 ، طبقه سوم

تاریخ تاسیس: 1395/11/12

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آزاده بهبهانیان به شماره ملی 175458XXXX به عنوان بازرس اصلی ، عیسی لرکی به شماره ملی 191172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980813XXXX11524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب و تعیین سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل مقرر گردید: صدیقه بصیریان با شماره ملی 191012XXXX مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ علی اکبرعالیشاهی با شماره ملی 218035XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ یوسف ورمرزیاری با شماره ملی 062239XXXX عضو هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور و کلیه قراردادهاونامه های اداری با مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد.نجمه قربانی اورگانی به شماره ملی 175695XXXX به عنوان بازرس اصلی و عیسی لرکی به شماره ملی 191172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980528XXXX64615 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز، کوی گلستان ، خیابان آذر ، خیابان فروردین ، پلاک 52 ، مجتمع مهر 1 ، طبقه سوم کدپستی 613584XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980305XXXX22235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: صدیقه بصیریان به شماره ملی 191012XXXX به سمت مدیرعامل و سینا جلیل پوراقدم به شماره ملی 155280XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نجمه قربانی اورگانی به شماره ملی 175695XXXX به عنوان بازرس اصلی ، عیسی لرکی به شماره ملی 191172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980305XXXX61449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام خدمات مشاوره، نظارت وطراحی درزمینه کلیه پروژه های گروه شهرسازی ومعماری، گروه راه وترابری، گروه مهندسی آب، گروه انرژی، گروه صنعت وگروه تخصص های مشترک، مشارکت دربرگزاری دوره های آموزشی رشته های هفتگانه ساختمان در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 970122XXXX86484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صدیقه بصیریان 191012XXXX مدیرعامل اسماعیل محمودی 175100XXXX رییس هییت مدیره علی اکبرعالیشاهی 218035XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور و کلیه قراردادهاونامه های اداری بامدیرعامل یارییس هییت مدیره وهمراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. نجمه قربانی اورگانی به شماره ملی 175695XXXX به عنوان بازرس اصلی و عیسی لرکی به شماره ملی 191172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شدند. ش 961130XXXX22332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس: خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ شهر اهواز-امانیه-خیابان تختی-خیابان دکتر فاطمی-پلاک 34 -طبقه ششم- کدپستی: 613374XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960921XXXX44213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:افراد ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صدیقه بصیریان با کد ملی 191012XXXX مدیرعامل اسماعیل محمودی با کد ملی 175100XXXX رییس هییت مدیره علی اکبرعالیشاهی با کد ملی 218035XXXX نایب رییس هییت مدیره سیناجلیل پوراقدم با کد ملی 155280XXXX عضو هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور و کلیه قراردادهاونامه های اداری بامدیرعامل یا رییس هییت مدیره وهمراه بامهرشرکت معتبرمیباشد.علی امیرزاده به شماره ملی 191168XXXX به عنوان بازرس اصلی و عیسی لرکی به شماره ملی 191172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شدند. ش 960921XXXX38112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص آراز کیان ایرانیان درتاریخ 12/11/1395 به شماره ثبت 46875 به شناسه ملی 140065XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امورانفورماتیک،نصب وراه اندازی ومدیریت انواع شبکه های کامپیوتر،تعمیرونگهداری کلیه سخت افزارهای کامپیوتروشبکه،آماده سازی وایجادبسترفیبرنوری،نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته،انجام کلیه امورمربوط به برنامه نویسی وتولیدنرم افزار،تعمیرونگهداری کلیه دستگاه های اداری،خدماتی،راه سازی،ساختمانی،تاسیسات،صنعتی،فنی،کشاورزی،خطوط لوله آب وفاضلاب،سدسازی،محوطه سازی،کلیه عملیات خاکی،ایجادفضای سبزونگهداری،تهیه وطبخ غذا،جوشکاری،برق کشی،نصب اسکلت های فلزی وبتنی،اخذوام وتسهیلات ازبانکهاوموسسات غیردولتی،جدول کشی،سوله سازی،شهرک سازی،تسطیح اراضی،تهیه وتوزیع کلیه مصالح ساختمانی وصنعتی وتاسیساتی وکشاورزی،صادرات وواردات کلیه کالای مجازبازرگانی،آسفالت کشی،رنگ آمیزی،ایزوگام،تهیه مواداولیه کارخانجات،تاسیس شعبه ونمایندگی درداخل وخارج،دامداری،پل سازی،برج سازی،تیرچه وبلوک،زهکشی. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اهواز ـ فازیک پادادشهرخیابان اردیبهشت غربی پلاک 9 کدپستی 618568XXXX سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 120/7623 مورخ 20/10/1395 نزد بانک مهر اقتصاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای امیر بهروزی به شماره ملی 190017XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 14/09/1397 خانم صدیقه بصیریان به شماره ملی 191012XXXX به سمت رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 14/09/1397 آقای امیدرضا خوش کام به شماره ملی 191016XXXX به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 14/09/1397 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اصغر حسینی به شماره ملی 191115XXXX به سمت بازرس علی البدل و آقای محمد اسدی به شماره ملی 191173XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش 951112XXXX50261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی