اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/10/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/10/23

آدرس: 13 استان فارس شهر شیراز عادل آباد 20 متری مطهری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/10/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/10/1387 تحت شماره 25898 در این اداره ثبت رسیده و در تاریخ 23/10/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار تحلیل روز آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی محاسبه نظارت مشاوره و اجرای کلیه پروژه های عمرانی ساختمانی و راه سازی اجرای عملیات خاکریزی و خاکبرداری ساختمان های قدیمی و نوسازی تهیه و تامین تجهیزات فنی خاک برداری مقاطعه کاری و پیمانکاری تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان فارس، شهر شیراز، عادل آباد 20 متری مطهری پلاک 1/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 307/7190/54 مورخ 21/10/1387 نزد بانک تجارت شعبه خیابان توحید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمود رضا زارع زاده به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم مرضیه زارع زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای اسمعیل اکرمی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای اسمعیل اکرمی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی قراردادها و سایر نامه های اداری باامضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 خانم سمیه ناصری به عنوان بازرس اصلی. 22 خانم زهرا ولیدی ابرقویی به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی