اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 56303

شناسه ملی: 14005358977

تاریخ ثبت: 1394/08/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: جدید استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد ملک آباد خیابان هوشیار -LSB- ملک آباد 15 -RSB- خیابان هوشیار 1 پلاک 4 طبقه همکف

کد پستی: 9185713619

تاریخ تاسیس: 1394/08/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرجنتی عطایی با شماره ملی 093997XXXX 2 ـ آقای ابراهیم جنتی عطایی با شماره ملی 094336XXXX 3 ـ آقای احمدرضا معلمی با شماره ملی 094210XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. 1 ـ بازرس اصلی: امیر سلیمانی 2 ـ بازرس علی البدل: ناصر سروری که برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین شدند ش 970231XXXX72695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابراهیم جنتی عطایی به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای احمدرضا معلمی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای امیرجنتی عطایی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل یا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970231XXXX83298 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید:استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد- ملک آباد- خیابان هوشیار[ملک آباد 15 ]- خیابان هوشیار 1 - پلاک 4 - طبقه همکف - کدپستی: 918571XXXX و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961216XXXX48131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرکز شرکت به:بلوار صیاد شیرازی- صیاد شیرازی 8 - پلاک 25 - واحد 5 - کدپستی 917888XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941021XXXX12547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص کاویان پویش سناباد درتاریخ 14/08/1394 به شماره ثبت 56303 به شناسه ملی 140053XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمان:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی - رشته تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب-نفت-گاز) شبکه گازرسانی- تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی-سیستم های سردکننده ساختمان- تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب- گاز- برق و فاضلاب)- انتقال زباله- تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب- وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)-سیستم های خبر و هشدار دهنده- کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و حق العمل کاری - شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بلوار صیاد شیرازی- صیاد شیرازی 8 - پلاک 25 - واحد 5 کدپستی 918111111 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 706/9305/94 مورخ 19/7/94 نزد بانک سامان شعبه هاشمیه مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1 . ابراهیم جنتی عطایی 094336XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 . امیر جنتی عطایی 093997XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل 3 . احمدرضا معلمی 094210XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه امیر سلیمانی به شماره ملی 094601XXXX به عنوان بازرس اصلی و ناصر سروری به شماره ملی 092063XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 940814XXXX48611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی