اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2236

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 14/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/7/1391 بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقایان محمدرضا رحیمی راد، رستم رحیمی داد، مسعود مظفری فرد و خانمها لیلا رحیمی راد و فاطمه سوخته 2 ـ سمت اعضای هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: محمدرضا رحیمی راد بسمت رییس هییت مدیره، فاطمه سوخته بسمت نایب رییس هییت مدیره، لیلا رحیمی راد و مسعود مظفری فر بسمت اعضای هییت مدیره و رستم رحیمی داد عضو هییت مدیره و مدیرعامل. 3 ـ آیت اله سجادی زاده بسمت بازرس اصلی و علی اشرف فرضعلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 16/7/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردیدند: محمد رضا رحیمی راد بسمت رییس هییت مدیره فاطمه سوخته نایب رییس، رستم رحمتی راد مدیرعامل و عضو هییت مدیره و لیلا رحیمی راد و مسعود مظفری فرد اعضا هییت مدیره. 2 ـ آقایان آیت اله سجادی زاده و علی اشرف فرضعلی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و اداری بامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.. رییس ثبت اسناد و املاک ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/3/83 آقای محمدرضا رحیمی راد بسمت رییس، فاطمه سوخته نایب رییس- رستم رحیمی راد مدیرعامل- لیلا رحیمی راد و مسعود مظفری اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/3/83 بازرسان قبلی شرکت برای مدت یکسال در سمتهای خود ابقا گردیدند. رییس ثبت اسناد استان ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی