اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10700170680

تاریخ ثبت: 1389/06/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/06/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 6/6/1389 تحت شماره 8358 و شناسه ملی 107001XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/6/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کاروکارگر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: دربرگیرنده ارایه خدمات شهری و پیمانکاری ادارات تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات اداری وخرید خدمات و تاسیس ات حرارتی و برودتی و سیم کشی ولوله کشی تاسیس ات شهری و فاضلاب و خط آب اخذانواع تسهیلات از منابع اعتباری بانکها و موسسات برای انجام این امور و خدمات عمومی و ایجاد ونگهداری فضای سبز پارکها و محوطه سازی شرکت در مزایده ومناقصه شرکتهای دولتی وخصوصی و پیمانکاری شرکت گاز و لوله کشی منازل وموسسات دولتی و اخذ نمایندگی از شرکتها وکارخانجات داخلی و خارجی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان گلستان شهرگرگان خیابان ولیعصر عدالت 35 کوی بازرگانی روبروی یکم فلسفی جنب مجتمع نسیم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 78/31110/104 مورخ 19/5/1389 نزد بانک تجارت شعبه مطهری جنوبی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای داود رفیعی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم سحر رفیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای علی اکبر رفیعی به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای میلاد رفیعی به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای علی اکبر رفیعی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای سیدکمیل سیدالنگی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مجتبی حبیبی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی