اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 23132

شناسه ملی: 10190044873

تاریخ ثبت: 1391/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/04/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/17:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و کاظم مصریان رضا مصریان الناز یوسفی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه کرج کارخانه قند ساختمان صنا واحد 2 می باشد. در تاریخ 02/04/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1737039 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/04/1391 تحت شماره 23132 و شناسه ملی 101900XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/04/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید پرده کرکره فلزی و چوبی اداری و مسکونی، پرده های لوردراپه 13 و 9 سانتی، پرده های تصویری و شید و پرده های آویز 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر کرج چهارراه مصباح روبروی بانک صادرات گالری و تزیینات ساختمانی رویال 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به هفت سهم 000/300 ریالی که تعداد هفت سهم با نام می باشد که مبلغ 000/700 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 40/91/4106 مورخ 25/02/1390 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مهستان کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای کاظم مصریان به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم الناز یوسفی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم نرگس مصریان به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای رضا مصریان گندشمین به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای کاظم مصریان به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی پس از تصویب هییت مدیره با امضا منشی هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم شیدا اکبری خراجی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی